Spørsmål om rett til innløsning av partialobligasjoner for innskudd

22.12.2006, HR-2006-02156-A, (sak nr. 2006/1292) sivil sak, anke
Husleieloven av 1939 § 48 og gjeldsbrevloven § 5

Tønnevoldsgate 30 AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Are Groheim Berntsen mfl. (advokat Pål Eide)

Rt-2006-1715

Dommere: Coward, Oftedal Broch, Sverdrup, Tønder, Gusgaard

Saken gjaldt spørsmålet om en utleier av obligasjonsleiligheter hadde rett til å løse inn leietakernes partialobligasjoner for innskudd. Tingretten gav utleierselskapet medhold i at det hadde slik rett, lagmannsretten kom til motsatt resultat.

Utleierens anke til Høyesterett førte – under dissens 4-1 – ikke frem. Spørsmålet om utløsningsrett var ikke løst i husleieloven, og det avgjørende ble forståelsen av de avtalene som var inngått. Ved tolkningen la flertallet blant annet vekt på at man ikke hadde brukt den blanketten for normalkontrakt som skulle vært brukt, og som ville gjort oppmerksom på spørsmålet om innløsningsrett. Flertallet viste også til regelen om at en uklar avtale skal tolkes mot den som burde uttrykt seg klarere – her utleieren, som den profesjonelle part. Den fravikelige regelen i gjeldsbrevloven § 5 om debitors rett til å innfri lån ble ansett å ha liten vekt, fordi utleierens rolle som debitor for et lån her var av svært spesiell karakter. Partenes etterfølgende praksis, som riktignok ikke var entydig, trakk etter flertallets mening også i retning av at utleieren ikke hadde rett til uten videre å si opp lånene.

Mindretallet mente det var en klar forutsetning i avtalen at utleieren kunne tilbakebetale innskuddet, noe som var en naturlig følge av at det dreide seg om et lån. Partenes etterfølgende praksis kunne ikke føre til noe annet resultat.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen