Straffutmåling ved gjentatt promillekjøring

12.06.2006, HR-2006-00999-A, (sak nr. 2006/433). straffesak, anke
Vegtrafikkloven §31 tredje ledd, straffeloven § 61
A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Elisabeth Ramstad)

Rt-2006-731

Dommere: Oftedal Broch, Kaasen, Øie, Tjomsland og Gjølstad

A ble ved dom 17. februar 2005 i Oslo tingrett kjent skyldig i å ha kjørt motorvogn 21. juni 2004 til tross for at han var påvirket av alkohol. Straffen ble satt til fengsel i 30 dager og 10 000 kroner i bot. A var året før, ved dom i Oslo tingrett 8. mars 2004, dømt til fengsel i 21 dager og 15 000 kroner i bot for promillekjøring. Tingretten anvendte derfor nå straffutmålingsreglene i vegtrafikkloven § 31 tredje ledd for gjentatt kjøring i beruset tilstand. Retten bemerket at tingrettens dom 8. mars 2004 først ble sonet i 2005. Dette kunne likevel ikke medføre at straffen ble gjort betinget.

A anket til Borgarting lagmannsrett og anførte at vilkårene for gjentakelsesstraff ikke forelå. Ordlyden i vegtrafikkloven § 31 tredje ledd, som krever at vedkommende skal være "straffet" tidligere, må forstås slik at straffen helt eller delvis er sonet. Det samme kravet følger av straffeloven § 61. Anken førte ikke frem. Videre anke til Høyesterett ble også forkastet. Inntil en lovendring i 2000 var det klar rettspraksis for at gjentakelsesstraff etter vegtrafikkloven ikke forutsatte soning av den tidligere dom og at heller ikke vilkårene for gjentakelsesstraff i straffeloven § 61 fikk anvendelse. Riktignok ble ordlyden om gjentakelsesstraff i 2000 endret fra "Gjentatt overtredelse" av forbudet i vegtrafikkloven § 22 første ledd til ".og som tidligere er straffet .". Etter forarbeidene måtte det legges til grunn at lovgiver ikke hadde ment å foreta endringer mht når reglene om gjentakelsesstraff skulle få anvendelse. Dette måtte være avgjørende, også i forhold til en bemerkning om at straffeloven § 61 kom til anvendelse ved gjentakelsesstraff etter vegtrafikkloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen