Straffutmåling for medvirkning til omsetning av narkotika

22.11.2006, HR-2006-1973-A, (sak nr. 2006/740), straffesak, anke

Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) m.fl.

Rt-2006-1462

Dommere: Endresen, Bruzelius, Skoghøy, Oftedal Broch, Schei 

Saken gjaldt straffutmåling for deltakelse i ulike former for medvirkning til oppbevaring og omsetning av meget betydelige kvanta heroin, amfetamin og kokain.

Fengselsstraffene for de 5 domfelte ble fastsatt til 12 ½, 12, 8 ½ og 4 ½ år samt 4 år og 3 måneder.

For fire av de domfelte ble den av lagmannsrettens utmålte straff opprettholdt. For tre av disse stemte et mindretall på to for å skjerpe straffen.

For den femte av de domfelte ble straffen skjerpet fra 11 år og 6 måneder til 12 år og 6 måneder. En dommer dissenterte og stemte for at ankene skulle forkastes også for denne domfelte.

Det mindretall som stemte for å skjerpe straffen også for tre av dem som fikk sine dommer stadfestet, uttalte seg også om to prinsipielle spørsmål med rekkevidde utover den aktuelle sak. Mindretallet ga uttrykk for at det fulgte av Høyesteretts praksis at stoffets styrkegrad ikke har betydning for straffutmålingen med mindre styrkegraden avviker vesentlig fra det normale. Det ble gitt uttrykk for at denne praksis burde fortsette.

Mindretallet fant også å burde gi uttrykk for sitt syn på hva som er utgangspunktet for straffutmålingen ved befatning med rundt 1 kg heroin.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen