Avgjørelser 2007

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Tilbakekall av autorisasjon for lege

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02162-A, (sak nr. 2007/1014), sivil sak, anke Helsepersonelloven § 57 Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) mot A (advokat Pål M. Andreassen) Rt-2007-1851

Spørsmål om fradrag ved kjøp av aksjer

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02152-A, (sak nr. 2007/698), sivil sak, anke Skatteloven § 6-1 og § 6-2 Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Drilling Supervision Consulting AS (advokt Ivan Skjæveland) Rt-2007-1822

Rett til uføreytingar

Høgsteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02151-A, (sak nr. 2007/693), sivil sak, anke Folketrygdlova kapittel 12 Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot A (advokat Ståle Myhre) Rt-2007-1815

Utmåling av foretaksstraff

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02159-A, (sak nr. 2007/1569), straffesak, anke Straffeloven § 294 første ledd nr. 3 SAS Scandinavian Airlines Norge AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher) Rt-2007-1841

Røyking i røykelosje

Høgsteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02148-A, (sak nr. 2007/1496), sivil sak, anke over dom. Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen Asmundsson) mot Geminix AS, Røykens Venner (hjelpeintervenient) (advokat Kjersti Patricia Amundsen) Rt-2007-1801

Uttalelser om jøder

Høyesteretts kjennelse 21.12.2007, HR-2007-02150-A, (sak nr. 2007/947), straffesak, anke Straffeloven § 135a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1807

Straffutmåling etter påkøyrsel

Høgsteretts orskurd 17.12.2007, HR-2007-02121-A, (sak nr. 2007/1620), straffesak, anke Straffelova § 239 og vegtrafikklova § 31 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud) Rt-2007-1790

Anbud på gang- og sykkelvei i Hammerfest

Høyesteretts dom 14.12.2007, HR-2007-02114-A, (sak nr. 2007/683), sivil sak, anke NIDA Entreprenør AS (advokat Stein Hegdal) mot Hammerfest kommune (advokat Stein Ness) Rt-2007-1783

Straffutmåling ved aktlaust drap

Høgsteretts orskrud, 10.12.2007, HR-2007-02075-A, (sak nr. 2007/321), straffesak, anke Straffelova § 239 og arbeidsmiljølova § 86 A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thornæs) Rt-2007-1774

Straffutmåling for grovt ran

Høgsteretts dom 7.12.2007, HR-2007-02061-A, (sak nr. 2007/1516), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2007-1746

Regress mellom forsikringsselskap

Høyesteretts dom 10.12.2007, HR-2007-02074-A, (sak nr. 2007/974), sivil sak, anke If Skadeforsikring NUF og Grev Wedels Plass 9 ANS (advokat Gustav Johan Selmer) mot Gjensidige Forsikring (advokat Jardar Aas) Rt-2007-1768

Tolking av straffridomsregelen i straffelova § 167

Høgsteretts orskurd 7.12.2007, HR-2007-02062-A, (sak nr. 2007/1524), straffesak, anke Straffelova § 167 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1749  

Oppseiing av agentavtale

Høgsteretts dom 7.12.2007, HR-2007-02063-A, (sak nr. 2007/1358), sivil sak, anke DnB NOR ASA (advokat Stig B. Andersen) mot Torbjørn Fagerli (advokat Arild Paulsen) Rt-2007-1753

Normpris for utvunnen petroleum

Høgsteretts dom 4.12.2007, HR-2007-02029-A, (sak nr. 2007/333), sivil sak, anke Petroleumsskattelova § 3 første ledd bokstav a jf. § 4 første ledd TOTAL E&P Norge AS (advokat Jan B. Jansen) mot staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Rt-2007-1729

Tolking og anvendelse av finansavtaleloven

Høyesteretts dom 5.12.2007, HR-2007-02047-A, (sak nr. 2007/281), sivil sak, anke. AS Reinsfjell (advokat Stephen Knudtzon, rettslig medhjelper: advokat Erik Samuelsen) mot HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Magnus Hellesylt) Rt-2007-1738

Fastsettelse av festeavgift

Høyesteretts dom 3.12.2007, HR-2007-02022-A, (sak nr. 2006/1958, sivil sak, anke Tomtefesteloven § 15 andre ledd Morten Bøvre (advokat Helge Skaaraas) mot Kine Alm mfl. (advokat Tallag Andersen) Rt-2007-1706

Festeavgift ved forlenging av festekontrakt

Høgsteretts dom 3.12.2007, HR-2007-02021-A, (sak nr. 2007/1084), sivil sak, anke Lars Andersen mfl. (advokat Finn Leonthin) mot Tore Bjørn Glppe mfl. (advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal) Rt-2007-1697

Mangelfulle domsgrunnar

Høgsteretts orskurd 29.11.2007, HR-2007-02002-A, (sak nr. 2007/1484), straffesak, anke Straffelova § 120 første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (Sjefen for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2007-1663

Anstifting av brann

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01992-A, (sak nr. 2007/803), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 2-1 TrygVesta Forsikring og Securitas AS (advokat Rune N. Stiegler) mot If Skadeforsikring NUF og Aker Yards Florø AS (advokat Jan Hubert) Rt-2007-1665

Bruk av foretaksstraff for overtredelser av forurensningsloven

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01998-A, (sak nr. 2007/889), straffesak, anke Forurensningsloven § 78, jf. straffeloven § 48 a og § 48 b Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot X (advokat Jørgen Bull) Rt-2007-1684

Grovt bedrageri i Finance Credit

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01995-A, (sak nr. 2007/760), straffesak, anke Straffeloven § 59 andre ledd A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) Rt-2007-1677

Rekkevidden av forsikringsplikten

Høyesteretts dom 26.11.2007, HR-2007-01985-A, (sak nr. 2007/576), sivil sak, anke Bilansvarsloven § 15 Trafikkforsikringsforeningen (advokat Børre Lid) mot AS ChricoBil (advokat Terje Bryn) Rt-2007-1653

Gyldighet av forvaltningsvedtak - gjennomsyn av elektronisk lagret materiale

Høyesteretts dom 20.11.2007, HR-2007-01946-A, (sak nr. 2007/979), sivil sak, anke Ligningsloven § 10-4 nr. 1 bokstav b Bernh. Larsen Holding AS, Kver AS og Increased Oil Recovery AS (advokat Trond Hatland) mot staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) Rt-2007-1612

Krav om odelsløsning

Høyesteretts dom 20.11.2007, HR-2007-01947-A, (sak nr. 2007/486), sivil sak, anke Odelsloven av 1974 § 42 første ledd Johanne Møretrø (advokat Sverre Grette) mot Ellen Marie Møretrø Øverland (advokat Halvard Duesund) Rt-2007-1625

Ny behandling av bombesaken i Drammen

Høyesteretts kjennelse 19.11.07, HR-2007-01941-A, (sak nr. 2007/1488), straffesak, anke A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2007-1609

Erstatningskrav etter heving fra kjøpers side

Høyesteretts dom 8.11.2007, HR-2007-01874-A, (sak nr. 2007/632), sivil sak, anke Avhendingsloven § 3-9 Iris Nielsen og Johnny Nielsen (advokat Knut Bachke) mot Erichsen & Wold AS (advokat Yngve von Ahnen) Rt-2007-1587

Spørsmål om uskyldspresumsjonen i EMK

Høyesteretts kjennelse 8.11.2007, HR-2007-01875-A, (sak nr. 2007/972), straffesak, anke Straffeloven § 132 A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Svein Holden) Rt-2007-1601

Avskrivning av ervervet forretningsverdi/goodwill

Høyesteretts dom 7.11.2007, HR-2007-01862-A, (sak nr. 2007/622), sivil sak, anke Skatteloven § 6-10 andre ledd jf. tredje ledd AS Scansales Agenturforretning (advokat Jørgen Lund) mot staten v/Nord-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen) Rt-2007-1543

Forståelsen av kulturminneloven

Høyesteretts kjennelse 6.11.207, HR-2007-01850-A, (sak nr. 2007/247), sivil sak, anke Kulturminneloven § 10 Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Kvåle AS (advokat Inger Hygen Flostrand) Rt-2007-1511

Rekkevidden av tillatelse til bruk av snøscooter

Høyesteretts dom 6.11.2007, HR-2007-01851-A, (sak nr. 2007/1086), straffesak, anke Forskrift 15. mai 1988 nr. 356 A (advokat Olav Eriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel) Rt-2007-1528

Grov overtredelse av våpenloven

Høyesteretts kjennelse 7.11.2007, HR-2007-01863-A, (sak nr. 2007/1404), straffesak, anke Våpenloven § 33 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Kvalvåg) Rt-2007-1533

Utvisning etter utlendingsloven

Høyesteretts dom 08.11.2007, HR-2007-01869-A, (sak nr. 2007/207), sivil sak, anke Utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav a Najmuddin Faraj Ahmad (advokat Harald Stabell) mto Staten v/Arbeids- og inkluderingsdepartementet (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rt-2007-1573

Kasting av bløtkake på finansministeren

Høyesteretts kjennelse 07.11.2007, HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke Straffeloven § 99 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2007-1559

Hovedentreprenørs krav på vederlag fra sideentreprenør

Høyesteretts dom 1.11.2007, HR-2007-01835-A, (sak nr. 2007/315), sivil sak, anke NS 3420 og NS 3430 JM Byggholt AS (advokat Tone Bjørn) hjelpeintervenient: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Petterson) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem) Rt-2007-1489

Tap av føreretten etter grovt brot på tollova

Høgsteretts dom 1.11.2007, HR-2007-01836-A, (sak nr. 2007/1206), straffesak, anke Vegtrafikklova § 33 nr. 1, tapsforskrifta §§ 2-6 og 4-1 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) Rt-2007-1503

Foreldelse av krav om yrkesskadeerstatning

Høyesteretts dom 26.10.2007, HR-2007-01805-A, (sak nr. 2007/838), sivil sak, anke Yrkesskadeerstatningsloven § 15 Sjøtrygdegruppen Gjensidige Skadeforsikringsselskap (advokat Svein Å. Bergset) mot A (advokat Thomas Christian Wangen) Rt-2007-1479

Polititenestemenns maktbruk i samband med pågriping

Høgsteretts orskurd 24.10.2007, HR-2007-01793-A, (sak nr. 2007/1073), straffesak, anke Straffelova § 228 jf. § 48 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) Rt-2007-1473

Utmåling av straff for lekamsskading av to tilfeldige offer

Høgsteretts dom 17.10.2007, HR-2007-01775-A, (sak nr. 2007/691), straffesak, anke Straffelova § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232 A (advokat John Christian Elden) og B ( advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2007-1465

Overskjønn til fastsettelse av innløsningsverdi

Høyesteretts dom 10.10.2007, HR-2007-01731-A, (sak nr. 2007/317), sivil sak, anke Aksjeloven § 4-7 femte ledd Energiselskapet Buskerud AS (advokat Marius Juul Møller) mot Flesberg Elektrisitetsverk AS (advokat Ulf Larsen) Rt-2007-1392  

Ulovleg fråvær frå militær førstegongsteneste

Høgsteretts orskurd 17.10.2007, HR-2007-01776-A, (sak nr. 2007/909), straffesak, anke Militær straffelov § 34 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (generaladvokat Arne Willy Dahl) Rt-2007-1468

Anke over overskjønn

Høgsteretts dom 26.9.2007, HR-2007-01647-A, (sak nr. 2007/480), sivil sak, anke Tron Skovli (advokat Søren L. Lous) mot staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Christian H.P. Reusch) Rt-2007-1354

Arbeidsmiljølovens anvendelse ved dykkerulykke

Høyesteretts kjennelse 17.10.2007, HR-2007-01774-A, (sak nr. 2007/922), straffesak, anke Arbeidsmiljøloven - lov av 4. februar 1977 nr. 4 A, B og X (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Rune B. Hansen) Rt-2007-1458

Utlevering av krigsforbrytar

Høgsteretts orskurd 17.10.2007, HR-2007-01773-A, (sak nr. 2007/1313), straffesak, anke Utleveringslova § 10 nr.2 A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål K. Lønseth) Rt-2007-1453

Rett til innsyn i dokumenter i en annen straffesak

Høyesteretts kjennelse 12.10.2007, HR-2007-01746-A, (sak nr. 2007/469), straffesak, anke Straffeprosessloven § 264 A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Rt-2007-1435

Domstolenes kompetanse til å prøve fredningsvedtak

Høyesteretts dom 20.9.2007, HR-2007-01598-A, (sak nr. 2007/274), sivil sak, anke Naturvernloven § 20a Per Furset Aarhus (advokat Odd Walther Moi) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H.P. Reusch) Rt-2007-1263  

Utbetaling av yrkesskadeforsikring

Høyesteretts dom 12.10.2007, HR-2007-01745-A, (sak nr. 2007/430), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-1 A (advokat Erik Torall) mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Harald Holm Glad) Rt-2007-1415

Overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Høyesteretts kjennelse 11.10.2007, HR-2007-01742-A, (sak nr. 2007/374), straffesak, anke Straffeprosessloven § 216 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Erik Keiserud), B (advokat Geir Jøsendal), C og D (advokat Odd Rune Torstrup) og E (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1409

Anke over odelstakst

Høgsteretts dom 20.9.2007, HR-2007-01597-A, (sak nr. 2007/158), sivil sak, anke Odelslova § 49 første ledd Pinsevennenes Evangeliesenter (advokat Erik Johnsrud) mot Arvid Eraker og Solveig Eraker Svidal (advokat Thomas Hjermann) Rt-2007-1257

Påkøyrsle med bil av annan bil i fart

Høgsteretts dom 5.10.2007, HR-2007-01705-A, (sak nr. 2007/1031), straffesak, anke Straffelova § 291 første ledd, jf. andre ledd og vegtrafikklova § 31, jf. § 3 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Harald Strand) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1384

Forelding av kjøparens erstatningskrav

Høgsteretts dom 13.9.2007, HR-2007-01576-A, (sak nr. 2006/1968), sivil sak, anke Nordic Last og Buss AS (advokat Trond Skogly) mot If Skadeforsikring NUF og AS TIRB (advokat Gustav Johan Selmer) Rt-2007-1236

Straffutmåling for to drap

Høgsteretts dom 20.9.2007, HR-2007-01590-A, (sak nr. 2007/960), straffesak, anke Straffelova § 233 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Terje Nybøe) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1253

Straffutmåling for salg av metanolholdig sprit

Høyesteretts dom 28.9.2007, HR-2007-01661-A, (sak nr. 2007/59), straffesak, anke A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Øverberg) Rt-2007-1553

Krav om yrkesskadeerstatning

Høyesteretts dom 28.9.2007, HR-2007-01666-A, (sak nr. 2006/1886), sivil sak, anke A (advokat Carl Aasland Jerstad) mot Tryg Vesta Forsikring (advokat Ivar Holst) Rt-2007-1370

Forsørgingsplikt og brudd på opplysningsplikt

Høyesteretts kjennelse 20.9.2007, HR-2007-01599-A, (sak nr. 2007/1064), straffesak, anke Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bodil Thorp Myhre) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1269

Innførsel av 20 kg hasj, straffutmåling

Høyesteretts dom 25.9.2007, HR-2007-01632-A, (sak nr. 2007/865), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2007-1341

Reklamasjonsfristens lengde ved kjøp av mobiltelefon

Høyesteretts dom 21.9.2007, HR-2007-01592-A, (sak nr. 2007/264), sivil sak, anke Forbrukerkjøpsloven § 27 Stiftelsen Elektronikkbransjen (advokat Hege B. Ersdal, rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange) mot HELP Forsikring AS (advoakt Per Racin Fosmark) Rt-2007-1274

Manglende rapportering av omlasting av fisk

Høyesteretts dom 21.9.2007, HR-2007-01614-A, (sak nr. 2007/648), straffesak, anke Forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, jf. § 2 A og B (advokat Hallvard Østgård) og B og C (advokat Jan E. Holvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Rt-2007-1345

Uaktsomt drap ved bruk av motorisert snescooter

Høyesteretts kjennelse 10.9.2007, HR-2007-01557-A, (sak nr. 2007/711), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Halsbog) mot A (advokat Erik Keiserud) Rt-2007-1211

Spørsmål om krav til kontradiksjon var mishalde

Høgsteretts orskurd 28.08.2007, HR-2007-01497-A, (sak nr. 2007/463), sivil sak, anke Kvinesdal kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Alis Karin Skranefjell m.fl. (advokat Per Øyvin Andersen) Rt-2007-1196

Lovanvendelsen i straffesak etter forurensningsloven

Høyesteretts kjennelse 23.8.2007, HR-2007-01476-A, (sak nr. 2007/568), straffesak, anke Forurensningsloven § 8 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot X (advokat Morten Steenstrup) Rt-2007-1183

Spørsmål om straff for tre polititjenestemenn for maktbruk ved pågripelse

Høyesteretts kjennelse, 23.8.2007, HR-2007-01474-A, (sak nr. 2007/518), straffesak, anke Politiloven § 6 Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) og A (bistandsadvokat Erling O. Lyngtveit) mot B (advokat Knut Smedsrud), C og D (advokat Lars E. Skotvedt) Rt-2007-1172

Spørsmål om husleieloven

Høyesteretts dom 28.06.2007, HR-2007-01175-A, (sak nr. 2006/1918), sivil sak, anke A og B (advokat Dag Arne Ruud) mot C (advokat Finn Eide) Rt-2007-1090

Utmåling av straff for en legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom 28.06.2007, HR-2007-01173-A, (sak nr. 2007/226), straffesak, anke Straffeloven § 229 annet straffalternativ A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentligepåtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) Rt-2007-1052

Grovt underslag av 182 000 kroner

Høyesteretts dom 27.06.2007, HR-2007-01166-A, (sak nr. 2007/653), straffesak, anke Straffeloven § 255 jf. § 256 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Strand) Rt-2007-1043

Legemsbeskadigelse, straffutmåling

Høyesteretts dom 28. juni 2007, HR-2007-01174-A, (sak nr. 2007/487), straffesak, anke Straffeloven § 229 første straffalternativ. Spørsmål om samfunnsstraff A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentligepåtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Rt-2007-1089

NOKAS-saken - straffutmåling

Høyesteretts dom 29.06.2007, HR-2007-01184-A, (sak nr. 2007/517), straffesak, anke, Straffeloven § 268 andre og tredje ledd, jf. § 267 første og tredje ledd, jf. § 60a Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot 1. A (advokat Øystein Storrvik), 2. B (advokat Morten Furuholmen), 3. C (advokat John Christian Elden), 4. D (advokat Harald Stabell), 5. E(advokat Marius O....

Norsk Tipping AS enerett til å drive utbetalingsautomater

Høyesteretts dom 26.06.2007, HR-2007-01144-A, (sak nr. 2005/1320), sivil sak, anke EØS-avtalens hoveddel, artikkel 31 og artikkel 36 Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Kultur- og kirkedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) Rt-2007-1003

Straffutmåling for økonomisk kriminalitet

Høyesteretts dom 19.06.2007, HR-2007-01102-A, (sak nr. 2007/440), straffesak, anke Straffeloven § 317 A, B og C (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng) Rt-2007-973

Narkotika

Høyesteretts kjennelse 15.06.2007, HR-2007-01073-A, (sak nr. 2007/192), straffesak, anke Straffeloven § 162 A og B (advokat John Christian Elden) C (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Rt-2007-961

Domfellelse for bounndragelse og kreditorbegunstigelse

Høyesteretts dom 12.06.2007, HR-2007-01043-A, (sak nr. 2007/259), straffesak, anke Straffeloven § 281 tredje ledd, jf. første ledd og § 284 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet ( statsadvokat Stein Vale) Rt-2007-932

Hjemmelsgrunnlaget for visitasjon

Høyesteretts kjennelse 12.06.2007, HR-2007-01044-A, (sak nr. 2007/267), straffesak, anke Politiloven § 10 A og B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Quigstad)

Garantert tilleggspensjon for unge uføre

Høyesteretts dom 7. juni 2007, HR-2007-01014-A, (sak nr. 2006/1721), sivil sak, anke Folketrygdloven § 3-21 A (advokat Per Tore Berg) mot staten v/Arbeids- og verferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen)

Spørsmål om varslingsregelen i forsikringsavtaleloven

Høyesteretts dom 6. juni 2007, HR-2007-01003-A, (sak nr. 2007/138), sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 8-6 KLP Skadeforsikring AS (advokat Joakim Bakke-Nielsen) mot Gjensidige Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Lasse V. Haugen)

Krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven

Høyesteretts kjennelse 6. juni 2007, HR-2007-01004-A, (sak nr. 2007/82), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11, jf. folketrygdloven § 13-3 Gjensidige Forsikring (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Christian Thrane Asserson)

Innsyn i dokumentbevis fremlagt i et avsluttet tvistemål

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 10.05.2007, HR-2007-00875-U, (sak nr. 2007/446), sivil sak, kjæremål Os og Fusaposten (advokat Inger Hygen Flostrand) mot Pareto Securities ASA (advokat Inger Ekker Bartnes) og Fusa kommune (advoakt Erik Myhr Nilsen)

Meirverdiavgift. Etterrekning

Høgsteretts dom 24.05.2007, HR-2007-00945-A, (sak nr. 2006/1737), sivil sak, anke Meirverdiavgiftslova § 16 første ledd nr. 8, jf. annet ledd bokstav a Stabenfeldt AS (advokat Marianne Brockmann Bugge) mot staten v/Finansdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund)

Innførsel av 9,6 kg amfetamin

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00888-A, (sak nr. 2007/257), straffesak, anke Straffelova § 64, jf. § 62 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Tvangsoppløsning av aksjeselskap

Høyesteretts kjennelse 16.05.2007, HR-2006-00887-A, (sak nr. 2006/1831), sivil sak, kjæremål Aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 5 Nordpol Telecom AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Nordpol Telecom AS, dets tvangsoppløsningsbo, hjelpeintervenient staten v/Finansdepartementet (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Straffutmåling ved ildspåsettelse

Høyesteretts kjennelse 16.05.2007, HR-2007-00884-A, (sak nr. 2007/359), straffesak, anke Straffeloven § 148 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen)

Valdtekter. Spørmål om bruk av forvaring

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00883-A, (sak nr. 2007/238), straffesak, anke Straffelova § 39c nr. 1 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingrid Johansen)

Bruk av foretaksstraff overfor enkeltpersonforetak

Høyesteretts kjennelse 14.05.2007, HR-2007-00866-A, (sak nr. 2006/1887), straffesak, anke Straffeloven § 75 første ledd Enkeltpersonforetaket A v/B' arvinger (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Spørsmål om organisert kriminell gruppe

Høyesteretts dom 10.05.2007, HR-2007-00844-A, (sak nr. 2007/73), straffesak, anke Straffeloven § 60 a A (advokat Gunnar K. Hagen), B (advokat Erling O. Lyngtveit) og C (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Lovbruken ved økonomisk utruskap

Høgsteretts orskurd 08.05.2007, HR-2007-00832-A, (sak nr. 2007/214), straffesak, anke Straffelova § 275 A (advokat Per Erik Bergsjø) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Dennis Danielsen)

Gyldigheten av Utlendingsnemndas beslutning om tidligere vedtak

Høyesteretts dom 03.05.2007, HR-2007-00798-A, (sak nr. 2006/1956), sivil sak, anke Utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav b, jf. tredje ledd A (advokat Emil Tømmerdal Nordby) mot staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Grovt tjuveri. Anke over inndragning

Høyesteretts orskurd 03.05.2007, HR-2007-00800-A, (sak nr. 2007/276), straffesak, anke Straffelova § 35 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kjetil Omholt)

Spørsmål om frådrag og straff etter tilståing

Høgsteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00752-A, (sak nr. 2006/1951), straffesak, anke, og (sak nr. 2006/1952), straffesak, anke A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentege måtalemakta ( statsadvokat Helge Johan Kaasbøll) B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Helge Johan Kaasbøll)

Fastsetjing av straff for ran og truslar

Høgsteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00753-A, (sak nr. 2007/28), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Mangelfulle domsgrunner

Høyesteretts kjennelse, 07.05.03., HR-2007-00799-A, (sak nr. 2007/229), straffesak, anke, Den offentlige påtalemyndighet mot A

Vold mot konduktør på tog

Høyesteretts kjennelse, 07.05.02., HR-2007-00783-A, (sak nr. 2006/1950), straffesak, anke Den offentlige påtalemyndighet mot A

Forlengelse av festeforhold (boligfeste).

Høyesteretts kjennelse, 07.05.04, HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke (sak nr. 2007/350) sivil sak, anke og (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke sak 2007/237: Mette-Marit Sakrisvold mfl. mot Cecilie Nustad mfl. sak nr 2007/350: Svein Olaf Sørheim mot Opplysningsvesenets Fond sak 2007/410: Berit Mogan Lindheim mot Melsom mfl

Habilitetskjennelse i forb. med plenumssak - tomtefeste

HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke, (sak nr. 2007/350), sivil sak, anke, (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke Sak nr. 2007/237, sivil sak, anke: Mette-Marit Sakrisvold mfl. - Cecilie Nustad mfl. Sak nr. 2007/350, sivil sak, anke: Svein Olaf Sørheim - Opplysningsvesenets Fond Sak nr. 2007/410, sivil sak, anke: Berit Mogan Lindheim - Bjørg Melsom mfl. Dommere: Matningsdal, Lund,...

Avtale om veirett

Høyesteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00751-A, (sak nr. 2006/1634), sivil sak, anke Carl Otto Løvenskiold (advokat Fabian Stang) mot Gunnvor Marie Greni (advokat Joakim Marstrander)

Inndragning av våpen og ammunisjon

Høgsteretts dom 20.04.2007, HR- 2007-00748-A, (sak nr. 2007/58), straffesak, anke Straffelova § 35 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stina Sveier Nilsen)

Samfunnsstraff for kjøring i 134 km/t i 80-sone

Høyesteretts kjennelse 20.04.2007, HR-2007-00735-A, (sak nr. 2007/227), straffesak, anke Straffeloven § 28 a Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Straffutmåling ved fartsoverskridelse

Høyesteretts dom 20.04.2007, HR-2007-00734-A, (sak nr. 2007/71), straffesak, anke A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Seksuell omgang med barn under 14 år. Straffutmåling.

Høgsteretts orskurd 29.3.2007, HR-2007-00623-A, (sak nr. 2006/1879), straffesak, anke Straffelova § 195 første ledd og første straffalternativ og § 59 annet ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Kjell Holst Sæther)

Krav til aktsomhet for hundeeier

Høyesteretts kjennelse 29.3.2007, HR-2007-00622-A, (sak nr. 2007/47), sivil sak, anke Hundeloven § 28 første ledd, jf. § 4 tredje ledd A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gro Øien)

Erstatning til grunneiere ved anlegg av høyspentlinje

Høyesteretts dom 28.3.2007, HR-2007-00607-A, (sak nr. 2006/1279), straffesak, anke Grannelova § 2 Statnett SF (advokat Helge M. Svarva) Hjelpeintervenient: Energibedriftenes landsforening (advokat Gunnar Martinsen) mot Ola Nordvik, Ingrid Strøm, Karen Saltnes og Arnstein Saltnes (advokat Tallag Andersen)

Motarbeiding av rettsvesenet

Høyesteretts dom og kjennelse 21.3.2007, HR-2007-00562-A, (sak nr. 2006/1377), straffesak, anke Straffeloven § 132a A (advokat Gunnar K. Hagen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot B (advokat John Christian Elden)

Krav om erstatning for spillegevinst

Høyesteretts dom 19.3.2007, HR-2007-00521-A, (sak nr. 2006/1381), sivil sak, anke Spillereglement for totalisatorspill punkt 4 Stiftelsen Norsk Rikstoto (advokat Peter Simonsen) mot Tom A. Schanke (advokat Ola Mæland)

Avvisning på grunn av manglende påtalekompetanse

Høyesteretts kjennelse 16.3.2007, HR-2007-00519-A, (sak nr. 2006/1824), straffesak, anke Straffeprosessloven § 66 Den offentlige påtalemyndighet (assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Helge Wesenberg)

Straffutmåling ved inførsel og salg av amfetamin

Høyesteretts kjennelse 14.3.2007, HR-2007-00498-A, (sak nr. 2006/1698), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Glent)

Foreldelsesfrist for krav om erstatning

Høyesteretts dom 13.3.2007, HR-2007-00494-A, (sak nr. 2006/1584), sivil sak, anke Foreldelsesloven § 3 Voest-Alpine Austria Draht BmbH (advokat Tor Vale) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Olav Bergsaker)

Straffutmåling for valdtekt

Høgsteretts dom 6.3.2007, HR-2007-00455-A, (sak nr. 2006/1842), straffesak, anke Straffelova § 54 nr. 3 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Midlertidig forføyning mot kringkasting av Brennpunkt-dokumentar

Høyesteretts kjennelse 14.3.2007, HR-2007-00506-A, (sak nr. 2006/1694), sivil sak, kjæremål Grunnloven § 100 Christer Tromsdal (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Norsk Rikskringkasting AS (advokat Jon Wessel-Aas) Hjelpeintervenient Norsk Redaktørforening (advokat Vidar Strømme)

Innsyn i dokumenter i straffesak

Høyesteretts kjæremålutvalgs kjennelsen 27.2.2007, HR-2007-00393-U, (sak nr. 2007/290), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 264 sjette ledd, jf. § 242 a og § 292a A (advokat Sverre Næss), B (advokat Johnny Veum), C (advokat Morten Furuholmen) og D (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Krav til rask saksbehandling

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 2.3.2007, HR-2007-00430-U, (sak nr. 2007/271), straffesak, kjæremål Straffeloven § 39 f annet ledd, EMK artikkel 5 nr. 4 A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling og betydningen av tilståelse

Høyesteretts dom 1.3.2007, HR-2007-00420-A, (sak nr. 2006/1700), straffesak, anke Straffeloven § 59 andre ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Erstatning ved eiendomsavståelse

Høyesteretts dom 26.2.2007, HR-2007-00388-A, (sak nr. 2006/1256), sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 4 andre ledd, jf. § 7 Finnjord AS (advokat Helge M. Svara) mot Lenvik kommune (advokat Øystein Sagen)

Straffutmåling for innsidehandel

Høyesteretts kjennelse 21.2.2007, HR-2007-00363-A, (sak nr. 2006/1600), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14-3, jf. § 2-1 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hedvig Moe)

Foreldelse av krav etter aksjeloven

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00318-A, (sak nr. 2006/1329) sivil sak, anke Aksjeloven § 2-19 Kristiansand Dataopplæring AS, dets konkursbo (advokat Øystein E. Krabberød) mot Jan Erik Sedal m.fl. (advokat Kjetill Mellum)

Gyldigheten av forvaltningsvedtak

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00326-A, (sak nr. 2006/1362), sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 7 Trallfa Forus IV AS (advokat Ulf-Einar Staalesen) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold)

Rettmessigheten av politiets provokasjon i en narkotikasak

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00328-A, (sak nr. 2006/1699), straffesak, anke Straffeloven § 162 første, jf. tredje ledd, jf. femte ledd, jf. § 49 A (advokat Erik Keiserud mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Straffutmåling for promillekjøring

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00327-A, (sak nr. 2006/1729), straffesak,anke Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd bokstav d) A (advokat Erik Keiserud mot Den offentlige påtalemyndighet ( førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Begjæring om opprettelse av begrensningsfond

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00325-A, (sak nr. 2006/1449), sivil sak, kjæremål Sjøloven § 170 Reederei Hans-Jürgen Hartman M/S "Kvitnes GmbH & Co KG (advokat Trond Eilertsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Nordtvedt)

Gyldigheten av skatteligninger

Høyesteretts dom 13.2.2007, HR-2007-00309-A, (sak nr. 2006/1250), sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 58 første ledd Siv.ing. Erling Bjartnes AS og Hex AS (advokat Tore E. Brath) mot staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik)

Spørsmål om idømmelse av forvaring

Høyesteretts kjennelse 12.2.2007, HR-2007-00296-A, (sak nr. 2006/1517), straffesak, anke Straffeloven § 39 c nr. 1 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Gyldighet av oppsigelse av avtale om driftstilskudd

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00295-A, (sak nr. 2006/451), sivil sak, anke Kommunehelsetjenesteloven § 4-1 Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo (advokat Camilla Selman) mot Hans Roger Geinhoff, Kristin Merete Bjerkås og Elisabeth Krefting Bjelland (advokat Bjørn Bråthen) Norsk Fysioterapeutforbund (hjelpeintervenient)

Verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakst

Høyesteretts dom 8.2.2007, HR-2007-00271-A, (sak nr. 2006/790), sivil sak, anke Byskatteloven 18. august 1911 nr. 9 §§ 4 og 5, jf. eiendomsskatteloven § 33 annet ledd Narvik kommune (advokat Caroline Lund) mot Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) (advokat Elin Sætre Løfsgaard)

Fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00257-A, (sak nr. 2006/1317), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 12, tredje ledd ASA Debito Limited m.fl. (advokat Morten Wishman) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Betydningen av skriftlig arbeidsavtale (i arbeidsforhold)

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00255-A, (sak nr. 2006/1174), sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven av 2005 §§ 14-5, 14-6 og 14-8 A (advokat Eyvind Mossige) mot Den norkse kirke vX kirkelige fellesråd X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Elisabeth Finsnes)

Allmennhetens rett til bading

Høyesteretts dom 1.2.2007, HR-2007-00238-A, (sak nr. 2006/1170), sivil sak, anke Friluftsloven § 9 Kjell Christian Ulrichsen (advokat Arne Didrik Kjørnæs) mot Sandefjord kommune (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre)

Seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom 18.1.2007, HR-2007-00130-A, (sak nr. 2006/1747), straffesak, anke Straffeloven § 56 c og § 59 annet ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom 12.1.2007, HR-2007-00075-A, (sak nr. 2006/1696), straffesak, anke straffeloven § 229 første straffalternativ A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Tolking av testament

Høyesteretts dom 8.1.2007, HR-2007-00038-A, (sak nr. 2006/1247), sivil sak, anke Arveloven § 5 første ledd A og B (advokat Arild Paulsen) mot C (advokat Frode Henning Antonsen)

Straffutmåling ved fartsovertredelse

Høyesteretts dom 4.1.2007, HR-2006-00017-A, (sak nr. 2006/1596), straffesak, anke Vegtrafikkloven §§ 5, 31 og 33 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Arild Oma)

Til toppen