Spørsmål om avvisning av søksmål om lovligheten av Trygderettens kjennelse

Høyesteretts kjennelse 2.1.2007, HR-2007-0002-A, (sak nr. 2006/832), sivil sak, kjæremål
Trygderettsloven § 23
A (advokat Arnor B. Ilstad) mot staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig)

Rt-2007-1

Dommere: Stang Lund, Flock, Endresen, Skoghøy, Lund

A ble i 1992 utsatt for en arbeidsrelatert ulykke. Hans søknader om godkjennelse av skaden som yrkesskade ble første gang avslått i 1994 og deretter ved Trygderettens stadfestelse i mai 2002 av fylkestrygdekontorets avslag. Trygderettens kjennelse ble brakt inn for Hålogaland lagmannsrett, som i dom 21. mars 2003 frifant staten.

Etter nye undersøkelser krevde A i mars 2004 ny behandling av saken. Trygderetten stadfestet i mai 2005 fylkeskontorets avslag. I november 2005 tok A ut stevning for Hålogaland lagmannsrett etter trygderettsloven § 23 og krevde at Trygderettens kjennelse ble kjent ugyldig. Staten påsto saken avvist fordi den gjaldt forhold som var rettskraftig avgjort av Hålogaland lagmannsrett i mars 2003. Lagmannsretten avviste saken i februar 2006. A påkjærte kjennelsen på grunn av feil rettsanvendelse. Høyesteretts kjæremålsutvalg bestemte at saken i sin helhet skulle avgjøres av Høyesterett.

Høyesterett var enig med Trygderetten i at tvistemålslovens regler om gjenopptakelse av dommer ikke er til hinder for at trygdeforvaltningen og Trygderetten kan ta opp til ny behandling saker som er avgjort ved rettskraftig dom. Fylkestrygdekontorets avslag og Trygderettens stadfestelse var nye rettsstiftende kjensgjerninger. Spørsmålet nå er om Trygderetten har forstått og anvendt de forvaltningsrettslige regler om ny prøving på riktig måte, og om det nye avslag er ugyldig. Dette var åpenbar ikke rettskraftig avgjort av lagmannsretten i 2003. Lagmannsrettens kjennelse ble etter dette opphevd og saken hjemvist til ny behandling ved lagmannsretten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen