Spørsmål om fradrag ved kjøp av aksjer

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02152-A, (sak nr. 2007/698), sivil sak, anke
Skatteloven § 6-1 og § 6-2
Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Drilling Supervision Consulting AS (advokt Ivan Skjæveland)

Rt-2007-1822

Dommere: Sverdrup, Endresen, Skoghøy, Stabel, Gussgard

Saken gjaldt prøving av Ryfylke overligningsnemnds vedtak 9. mars 2005. Spørsmål om skattyteren har krav på fradrag ved inntektsbeskatningen for beløp betalt for aksjer som ikke er blitt overført, jf. skatteloven § 6-1 og § 6-2.

Drilling Supervision Consulting AS (DSC) driver konsulentvirksomhet i offshorebransjen. Selskapet inngikk avtaler om kjøp av aksjer i utenlandske aksjeselskap via to meglerfirmaer i perioden 2000 til 2002. DSC betalte til sammen 671 264 kroner til de to meglerfirmaene, men mottok aldri noen aksjer. Det er på det rene at DSC var utsatt for svindel, og at pengene er tapt. Ved ligningen for 2002 krevde DSC fradrag for tapet ved inntektsbeskatningen, men dette ble ikke godtatt. Ved Ryfylke ligningsnemnds vedtak ble inntekten økt med et beløp tilsvarende det selskapet hadde krevd fradrag for. Overligningsnemnda stadfestet vedtaket. Nemnda fant at det ikke kunne gis fradrag etter skatteloven § 6-1 da det som følge av svindelen ikke var noen inntekt å måle kostnadene mot. Saken dreide seg etter nemndas mening om tap på en utestående fordring, og da var fradrag utelukket, jf. § 6-2 annet ledd.

Tingretten og lagmannsretten fant at vilkårene for fradrag etter skatteloven § 6-1 var oppfylt.

Høyesterett kom til samme resultat. Høyesterett fant at bestemmelsen om fradrag for tap i skatteloven § 6-2 annet ledd ikke kunne forstås slik at den begrenset hovedregelen om fradrag i § 6-1 første ledd. Staten fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at saken dreide seg om et tap på en utestående fordring. Høyesterett fant at det tapet som selskapet hadde lidt, var en ”kostnad som er pådratt for å erverve” skattepliktig inntekt, jf. § 6-1. Selskapets formål med forsøket på aksjeerverv var å oppnå en skattepliktig inntekt, og denne kunne ikke oppnås uten at det skjedde en utbetaling fra selskapets side. En dommer hadde en særmerknad med hensyn til begrunnelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen