Begjæring om opprettelse av begrensningsfond

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00325-A, (sak nr. 2006/1449), sivil sak, kjæremål
Sjøloven § 170
Reederei Hans-Jürgen Hartman M/S "Kvitnes GmbH & Co KG (advokat Trond Eilertsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Nordtvedt)

Rt-2007-246

Dommere: Øie, Tjomsland, Matningsdal, Sverdrup, Lund

Saken gjaldt begjæring om opprettelse av begrensningsfond etter havariet av lasteskipet MS Rocknes 19. januar 2004.

Spørsmålet var om fondets størrelse skulle fastsettes etter reglene i sjøloven kapittel 9 avsnitt III, jf. London-konvensjonen 1976 om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, eller etter reglene i kapittel 9 del II, jf. 1996-protokollen til London-konvensjonen. Ansvarsgrensen er vesentlig høyere etter reglene i del II enn etter reglene i del III. Virkeområdet for reglene i del II og del III reguleres av sjøloven § 170.

Både tingretten og lagmannsretten mente at fondet skulle beregnes etter reglene i del II, jf. 1996-protokollen og fastsatte fondet til 90 000 000 kroner. Høyesterett kom til at reglene i del III, jf. 1976-konvensjonen kom til anvendelse. Begrensningsfondet skulle da være på 38 000 000 kroner.

Et sentralt spørsmål for Høyesterett var hvorvidt det var havaritidspunktet eller det tidspunktet opprettelse av fondsbegrensning ble begjært som skulle danne skjæringspunktet for hvilket regelsett som skulle komme til anvendelse. Rederiets hjemland, Tyskland, var bundet av 1976-konvensjonen da havariet skjedde, mens 1996-protokollen hadde trådt i kraft internasjonalt og for Tyskland da begjæringen om ansvarsbegrensning ble satt frem. Høyesterett fant at hendelsestidspunktet og ikke begjæringstidspunktet danner skjæringspunkt i et slikt tilfelle. Del III, jf. 1976 konvensjonens regler måtte følgelig komme til anvendelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen