Foreldelsesfrist for krav om erstatning

Høyesteretts dom 13.3.2007, HR-2007-00494-A, (sak nr. 2006/1584), sivil sak, anke
Foreldelsesloven § 3
Voest-Alpine Austria Draht BmbH (advokat Tor Vale) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Olav Bergsaker)

Rt-2007-392

Dommere: Sverdrup, Øie, Matningsdal, Skoghøy, Tjomsland

 

Saken gjaldt utgangspunkt for foreldelsesfristen for krav om erstatning ved mangelfull leveranse,  jf. foreldelsesloven § 3.

 

Det østerrikske stålverket Voest-Alpine Austria Draht GmbH leverte 10. mars 1997kabler til en hengebro over Lysefjorden i Rogaland. Ved en befaring 8. mars 1999 ble det oppdaget brudd i noen enkelttråder i kablene.På sommeren samme år ble det funnet rundt femtinye brudd, og i april 2006 var det konstatert nærmere tusen trådbrudd. Statens vegvesen mente at trådbruddene skyldtes en produksjonsfeil. Voest-Alpine erkjente imidlertid ikke ansvar for skaden.

 

Tingretten kom til at Voest-Alpine var ansvarlig for utgiftene til økt vedlikehold, overvåking og fremtidig forsterking av kablene med til sammen ca. 17 millioner kroner. Retten fant at det var reklamert i tide og at kravet ikke var foreldet. Lagmannsretten kom til samme resultat.

 

Høyesterett behandlet bare foreldelsesspørsmålet. Tvisten gjaldt om foreldelsesfristens utgangspunkt skulle regnes fra den dagen misligholdet inntrådte jf. foreldelsesloven § 3 nr. 2, eller fra det tidspunktet som fulgte av den spesielle fristregelen for garantier i § 3 nr. 4.

 

I denne saken hadde Voest-Alpine garantert for stålkablene i fem år fra leveringen, og spørsmålet var om § 3 nr. 4 skulle forstås slik at en garanti måtte ha selvstendig betydning i den konkrete situasjonen hvor krav gjøres gjeldende, for at regelen kom til anvendelse. Høyesterett besvarte spørsmålet benektende, og vegvesenets erstatningsskav var da ikke foreldet. 

 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen