Forlengelse av festeforhold (boligfeste).

Høyesteretts kjennelse, 07.05.04, HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke (sak nr. 2007/350) sivil sak, anke og (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke
sak 2007/237: Mette-Marit Sakrisvold mfl. mot Cecilie Nustad mfl. sak nr 2007/350: Svein Olaf Sørheim mot Opplysningsvesenets Fond sak 2007/410: Berit Mogan Lindheim mot Melsom mfl

Rt-2007-705

Dommere:  Matningsdal, Lund, Tjomsland, Skoghøy, Utgård, Stabel, Endresen, Zimmer og Schei      

Spørsmål om praktiseringen av tomtefesteloven § 33 om forlengelse av festetid og § 37 om innløsningssum for festetomt er i strid med Grunnloven §§ 97 og 105. Avgjørelse av en rekke dommeres habilitet – domstolloven §§ 106 og 108

 

Høyesteretts kjæremålsutvalg har tillatt direkte anke til Høyesterett i to saker som gjelder spørsmålet om praktiseringen av bestemmelsen i tomtefesteloven § 33 om forlengelse av festetid på samme vilkår som før er i strid med Grunnloven §§ 97 og 105. Videre er det gitt tillatelse til direkte anke i en sak som gjelder spørsmålet om det vil være i strid med Grunnloven § 105 å gi en fester rett til å innløse en festetomt til 40 prosent av tomtens verdi, jf. tomtefesteloven § 37. Høyesterettsjustitiarius har bestemt at samtlige saker skal behandles i plenum.

 

Da saken reiser spørsmål om en rekke av Høyesteretts dommere må vike sete, er det avholdt særskilt rettsmøte for å avgjøre om disse dommerne må vike sete.

 

Høyesterett har enstemmig kommet til at 11 dommere må vike sete. Dette er dommerne Gjølstad, Gussgard, Coward, Stang Lund, Oftedal Broch, Flock, Rieber-Mohn, Bruzelius, Øie, Tønder og Indreberg.

 

Tre dommere, dommerne Bruzelius, Coward og Flock, ble kjent inhabile under henvisning til domstolloven § 106. De øvrige dommerne ble kjent inhabile under henvisning til domstolloven § 108. For to av dommerne, dommerne Tønder og Indreberg, ble dette begrunnet i deres tidligere ansettelsesforhold i staten som opptrer under saken, og den befatning de i sine stillinger hadde med de rettsspørsmål saken reiser. De øvrige dommerne måtte vike sete fordi avgjørelsene i saken kan få konkret og aktuell betydning enten for egne festeforhold eller for festeforhold som deres nærstående er part i.

 

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen