Spørsmål om krav på fradrag for utbetalinger til aksjonærene

Høyesteretts dom 8.3.2007, HR- 2007-00470-A, (sak nr. 2006/1077), sivil sak, anke
Aksjeloven kapittel 12
Lyse Energi AS (advokat Cato Schiøtz) mot staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Gunhild Buestad)

Rt-2007-360

Dommere: Tjomsland, Bruzelius, Øie, Skoghøy, Schei

Saken gjelder spørsmålet om Lyse Energi AS for inntektsårene 1999 og 2000 har krav på fradrag for 4 utbetalinger til aksjonærene – eierkommunene – på til sammen ca. 249 millioner kroner i 1999 og 266 millioner kroner i 2000.

I forbindelse med opprettelsen av selskapet Lyse Energi AS skulle det etableres et ansvarlig og rentebærende lån på 3000 millioner kroner fra eierkommunene. Lånet skulle løpe fra 1. januar 1999. Lånet ble etablert ved nedskriving av selskapets overkursfond. Av forskjellige grunner ble denne nedskrivingen først gjennomført i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven kapittel 12 i mai 2001. Selskapet foretok utbetalinger til kommunene som om lånet var opprettet.

Ved ligningen for 1999 og 2000 ble selskapets krav på fradrag for utbetalingene ikke imøtekommet, og selskapet ble dessuten ilagt 30 prosent tilleggsskatt for 1999.

Selskapet brakte ligningen inn for rettslig prøving. For de tidligere instanser gjorde selskapet gjeldende dels at utbetalingen måtte anses som renter og dels at utbetalingen måtte anses som erstatning. Renteanførselen ble frafalt for Høyesterett.

For Høyesterett gjorde Lyse Energi AS utelukkende gjeldende at utbetalingen måtte anses som erstatning. Høyesterett var ikke enig i dette. Høyesterett mente at det måtte anses forutsatt mellom partene at opprettelsen av det ansvarlige lånet skulle skje ved nedskriving av overkursfondet. Noe grunnlag for ansvar for manglende rådgivning for selskapet overfor kommunene i den forbindelse var det etter Høyesteretts mening ikke.

Høyesterett viste ellers til reglene i aksjeloven kapittel 12 om nedsettelse av aksjekapitalen, regler som er gitt til vern for kreditorene. Etter Høyesteretts syn innebærer disse bestemmelsene at selskapet ikke kunne bli ansvarlig for oppfyllelsesinteressen på grunn av forsinket etablering av det ansvarlige lån. Dersom aksjonærene kunne kreve å bli stilt som om nedskriving av overkursfond hadde funnet sted pr. 1. januar 1999, ville dette innebære en omgåelse av kreditorvernet i aksjeloven. Dette gjaldt også i forhold til enkelte mer konkrete anførsler som Lyse Energi AS hadde gjort gjeldende. Også disse anførslene bygget på en forutsetning om at selskapet ikke oppfylte sine forpliktelser. Det ville derfor etter Høyesteretts syn være i strid med aksjelovens regler om Lyse Energi AS ble ansett erstatningsansvarlig for den delen av forsinkelsen av etableringen av det ansvarlige lånet som skyldtes en manglende melding etter aksjelovens § 12-6 nr. 3. På dette punkt kom Høyesterett derfor til et annet resultat enn lagmannsretten.

Høyesterett fant at det var gitt ufullstendige opplysninger i forbindelse med ligningen for 1999, og vedtaket om ileggelse av 30 prosent tilleggsskatt for dette året ble ansett gyldig. Det var ikke riktig når det i en note til regnskapet var opplyst at lånet på 3 milliarder kroner var etablert.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen