Seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom 18.1.2007, HR-2007-00130-A, (sak nr. 2006/1747), straffesak, anke
Straffeloven § 56 c og § 59 annet ledd
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Rt-2007-61

Dommere: Stabel, Sverdrup, Tønder, Rieber-Mohn, Stang Lund

A, en lettere psykisk utviklingshemmet mann på 41 år, hadde ved en anledning seksuell omgang likestilt med samleie – herunder innføring av penis i munnen – med en jente på 13 år og elleve måneder. Han ble i tingretten idømt en straff av fengsel i to, år hvorav ti måneder ble gjort betinget.

Han anket til lagmannsretten som fastholdt straffen. Både tingretten og lagmannsretten hadde tatt hensyn til at det forelå en uforbeholden tilståelse, og til domfeltes psykiske tilstand, jf. straffeloven § 59 annet ledd og § 56 bokstav c. Spørsmålet for Høyesterett var om straffen burde settes under minstestraffen på to år.

Ved overtredelse av straffeloven §§ 192 og 195 har høyesteretts etter praksis vært at strafferabatt ved tilståelser har vært gitt ved at en del av minstestraffen på to år har vært gjort betinget. Straffeloven § 59 annet ledd åpner imidlertid for å gå under minstestraffen, og Høyesterett uttalte at det ikke var tungtveiende grunner mot å idømme en ubetinget fengselsstraff på under to år når forholdene ligger til rette for det og det foreligger formildende omstendigheter av betydning. Tilståelsen i denne saken – som kom sent og etter at det forelå nye bevis – hadde i seg selv ikke en slik kvalitet at dette var aktuelt. Imidlertid kom også straffeloven § 56 bokstav c til anvendelse, ved at A hadde diagnosen F70 Lett psykisk utviklingshemming med total IQ 71. Ved en overtredelse av straffeloven § 195, der aldersforskjellen mellom partene vil være et viktig straffutmålingsmoment, måtte det ha betydning at domfeltes mentale alder nærmet seg fornærmedes. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i elleve måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen