Uttalelser om jøder

Høyesteretts kjennelse 21.12.2007, HR-2007-02150-A, (sak nr. 2007/947), straffesak, anke
Straffeloven § 135a
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) mot A (advokat John Christian Elden)

Rt-2007-1807

Dommere: Tønder, Utgård, Øie, Indreberg, Gussgard

Saken gjaldt spørsmål om uttalelser om jøder gitt i intervju med avisen Verdens Gang (VG) rammes av straffeloven § 135a, som setter forbud mot blant annet rasediskriminerende uttalelser.

I en reportasje VG hadde om ”konfirmasjon” av en 19 år gammel kvinne, arrangert av noe som avisen betegnet som ”nazi-gruppen X”, var det også referert et intervju med A, som ble presentert som gruppens leder. I intervjuet gir A en redegjørelse for hva han og X mener om jøder og innvandrere. Det uttales blant annet at X ” … ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene … ”, at ”…jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut … ”. Han ga også uttrykk for at X var i krig med jødene, samtidig som han uttalte at medlemmene i X gis våpen- og kamptrening. Videre uttalte han: ”Jeg beklager ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke ønsker her i landet … ”.

Tingretten kom til at uttalelsene var straffbare i henhold til straffeloven § 135a og dømte A til en straff av fengsel i 45 dager, som ble gjort betinget. Lagmannsretten kom til at A måtte frifinnes. Det ble vist til Grunnloven § 100 om ytringsfrihet og til flertallets votum i plenumssaken inntatt i Rt. 2002 side 1618.

Høyesterett kom til at uttalelsene ble rammet av bestemmelsen og opphevet lagmannsrettens dom. Selv om A ikke direkte ga uttrykk for at han ville bruke vold eller direkte oppfordret andre til bruk av vold, kom Høyesterett til at uttalelsene, lest i sammenheng, vanskelig kunne forstås på annen måte enn som en trussel om at vold og tvang kunne bli benyttet mot jøder. Med dette hadde A oppfordret eller gitt sin tilslutning til klare integritetskrenkelser mot jøder. Uttalelsene hadde dermed en slik kvalifisert krenkende karakter at straffeloven § 135a var overtrådt. De ga dessuten utrykk for en slik nedvurdering av jøders menneskeverd at de også av denne grunn var straffbare.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen