Spørsmål om idømmelse av forvaring

Høyesteretts kjennelse 12.2.2007, HR-2007-00296-A, (sak nr. 2006/1517), straffesak, anke
Straffeloven § 39 c nr. 1
A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Rt-2007-183

Dommere: Bruzelius, Flock, Rieber-Mohn, Endersen, Lund

A ble av tingretten dømt til forvaring med en tidsramme på 12 år og en minstetid på 8 år for blant annet drap av samboer, trusler overfor en politimann, to tilfeller av legemsfornærmelse. Lagmannsretten fant ham også skyldig i drapet og opprettholdt tingrettens reaksjonsfastsettelse.

A anket til Høyesterett og gjorde gjeldende at verken grunnvilkåret for forvaring – samfunnsvernet – eller vilkåret om nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig voldsforbrytelse var oppfylt.

Høyesterett forkastet anken over reksjonsfastsettelsen. Retten kom til at faren for gjentakelse av en alvorlig voldsforbrytelse var kvalifisert og reell. Det ble vist til at A, som nå er 27 år gammel, første gangen ble dømt for alvorlige voldsforbrytelser i 1996 og at han frem til drapet hadde begått en nærmest sammenhengende kjede av straffbare handlinger. Foranlediget av de straffbare handlingene han ble dømt for i 1996, bodde han i nærmere fem år i botiltak under barnevernet med tre miljøarbeidere rundt seg. Retten mente videre at en lengre tidsbestemt fengselsstraff ikke ville gi samfunnet et tilstrekkelig vern mot nye alvorlige voldshandlinger.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen