Spørsmål om saksbehandlingsfeil i sak om seksualforbrytelse

Høyesteretts kjennelse 9.1.2007, HR-2007-00044-A, (sak nr. 2006/1764), straffesak, anke straffeloven § 193 første ledd, jf. § 49 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Rt-2007-24

Dommere: Rieber-Mohn, Tønder, Stabel, Stang Lund, Lund

Saken gjaldt spørsmålet om lagmannsretten begikk en saksbehandlingsfeil ved å tillate fremlagt et notat om fire henlagte anmeldelser mot tiltalte for forhold som hadde likhetstrekk med det tiltalen gjaldt.

I tingretten ble tiltalte dømt blant annet for en overtredelse av straffelovens § 193 første ledd, jf. § 49 ved at han i sin virksomhet som fysioterapeut hadde forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient. Domfellelsen ble opprettholdt i lagmannsretten.

Høyesterett kom til at lagmannsretten ikke begikk noen saksbehandlingsfeil ved å gi aktor pålegg om å legge frem et notat over tidligere anmeldelser, hvem som var fornærmet og sakens utfall. De underliggende dokumenter hadde forsvareren og tiltalte fått til gjennomsyn kvelden etter første rettsdag, og notatet fra aktor ble deretter utarbeidet og ble med daværende forsvarers samtykke dokumentert for lagmannsretten annen rettsdag. Høyesterett fant denne fremgangsmåten tilfredsstillende med sikte på det som må ha vært det sentrale vurderingstema for tiltalte og forsvareren: Om en forberedelse av forsvaret krevde en utsettelse av ankeforhandlingen. Begjæring om utsettelse ble ikke fremsatt.

Anken ble følgelig forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen