Begrepet "offentlig myndighet" i sak om falsk erklæring

Høyesteretts dom 9.1.2007, HR-2007-00045-A, (sak nr. 2006/1687), straffesak, anke
Straffeloven § 166 første ledd
Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Johansen) mot A (advokat Geir Jøsendal)

Rt-2007-28

Dommere: Tønder, Rieber-Mohn, Stabel, Stang Lund, Lund

Saken gjaldt spørsmål om Høgskolen i X (nå Universitetet i X) i forbindelse med vedtak om opptak av nye studenter omfattes av begrepet ”offentlig myndighet” i straffelovens bestemmelse om falsk forklaring, jf. straffeloven § 166 første ledd. I tillegg gjaldt den straffutmålingen.

Som vedlegg til søknad fra kinesisk statsborger om opptak ved Høgskolen i X, fulgte en erklæring fra et kinesisk universitet om at vedkommende hadde fullført ett studieår ved universitetet. Dette oppfylte et tilleggskrav ut over vanlig studiekompetanse som høyskolen stilte for søkere fra Kina. Søknaden ble innvilget. Det ble senere oppdaget at erklæringen var falsk.

Tingretten idømte en straff av fengsel i 50 dager. Lagmannsretten satte straffen til en betinget fengselsstraff på 36 dager.

Både domfelte og påtalemyndigheten anket over straffutmålingen. I tillegg anket domfelte over lovanvendelsen. Det ble hevdet at hun ikke kunne dømmes for overtredelse av straffeloven § 166, da en høyskole/universitet ikke kunne regnes som ”offentlig myndighet” i bestemmelsens forstand.

En enstemmig Høyesterett kom til at en høyskole/universitet må regnes som offentlig myndighet i forhold til straffeloven § 166 når det gis uriktig forklaring i tilknytning til institusjonens myndighetsutøvelse, slik som ved opptak av studenter.

Flertallet kom til at allmennpreventive hensyn tilsa at det alminnelige utgangspunkt i rettspraksis om ubetinget fengselsstraff ved falsk forklaring også måtte gjelde i et tilfelle som dette. Mindretallet (to dommere) mente det i dette tilfelle ville være tilstrekkelig at straffen ble gjort betinget.

Les avgjørelsen i sin helhet


 

 

Til toppen