Spørsmål om definisjon av lege som offentlig tjenestemann

Høyesteretts kjennelse 15.1.2007, HR-2007-00086-A, (sak nr. 2006/1707), straffesak, anke Straffeloven § 127 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Øverberg)

Rt-2007-46

Dommere: Tjomsland, Matningsdal, Øie, Bruzelius, Gjølstad

Saken gjaldt spørsmål om en lege under sitt arbeid for en interkommunal legevaktordning skulle anses som offentlige tjenestemann i forhold til straffeloven § 127.

I likhet med lagmannsrettens flertall kom Høyesterett til at straffeloven § 127 fikk anvendelse. Dommen i Rt. 1997 side 1938 – som gjaldt en lege som hadde driftstilskudd – må innebære at en lege i sitt ordinære arbeid som fastlege ikke anses som offentlig tjenestemann i denne relasjonen. Høyesterett viste imidlertid til at legevakttjeneste er en spesiell form for legevirksomhet som i særlig grad har fremstått som en offentlig oppgave, noe som har medført at det er etablert kommunale og interkommunale legevaktordninger. Legen var tilknyttet denne ordningen gjennom et vilkår fastsatt av kommunen – med hjemmel i lov – i forbindelse med inngåelsen av fastlegeavtalen.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen