Utmåling av straff for bruk av et forfalsket irakisk pass

Høyesteretts dom 3.1.2007, HR-2007-0009-A, (sak nr. 2006/1585), straffesak, anke
Straffeloven § 182
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndigheten (statsadvokat Petter Mandt)

Rt-2007-7

Dommere: Stang Lund, Matningsdal, Bruzelius, Rieber-Mohn, Gjølstad

A ble i Oslo tingrett dømt for overtredelse av straffeloven § 182 første ledd annet straffalternativ til fengsel i 45 dager, hvorav 30 dager ble gjort betinget. Han hadde levert et forfalsket irakisk pass til Oslo politidistrikts utlendingsseksjon i den hensikt å få stemplet sin bosettingstillatelse i passet. Domfellelsen og straffutmålingen ble opprettholdt i Borgarting lagmannsrett.

A anket straffutmålingen til Høyesterett. Under ankeforhandlingen tok forsvarer opp spørsmålet om straffeloven § 182 annet ledd skulle vært anvendt da benyttelsen av det forfalskede pass skjedde i den hensikt å skaffe bevis for et berettiget krav om å få utlendingspass eller reisebevis etter utlendingsforskriften § 69 eller § 65.

Lagmannsretten fant at domfeltes hensikt var å forlede Oslo politidistrikts utlendingsseksjon til i strid med utlendingsforskriften § 46 femte ledd å stemple passet selv om han var klar over at dette var forfalsket. Høyesterett bemerket at han da ville omgått samme bestemmelses tredje punktum om anmerkning av bosettingstillatelsen på særskilt dokument, hvor det skulle ha framgått at han ikke hadde gyldig reisedokument. Selv om han etter forskriftens § 69 eller 65 skulle ha en berettiget forventning om å få utlendingspass eller reisebevis, ville han ved denne ulovlige framgangsmåte ha oppnådd et rettslig relevant resultat. Lagmannsrettens avgjørelse bygget etter dette på en riktig forståelse og anvendelse av § 182 første ledd.

Sterke allmennpreventive hensyn tilsier at det normalt reageres med en kort ubetinget fengselsstraff ved misbruk av forfalskede reisedokumenter som eksempelvis et pass, jf. Rt. 2006 side 1121 avsnitt 13. Ved den konkrete utmåling la Høyesterett som lagmannsretten til grunn at domfelte benyttet det falske pass med sikte på å få stemplet passet for å få besøkt sin alvorlige syke mor i Iran. Det hadde også gått tre år siden det straffbare forhold ble begått uten at dette i særlig grad kunne bebreides domfelte. Straffen ble etter dette satt til betinget fengsel i 21 dager og i tillegg en ubetinget bot på 4 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen