Høyesteretts kjæremålsutvalg - straff

Forbud mot offentlig gjengivelse av straffedom

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 12.04.2007, HR-2007-00672-U, (sak nr. 2007/461), straffesak, kjæremål Domstolloven § 124 første ledd, EMK art. 6 nr. 1 Bergensavisen Rt-2007-518

Innsyn i dokumenter i straffesak

Høyesteretts kjæremålutvalgs kjennelsen 27.2.2007, HR-2007-00393-U, (sak nr. 2007/290), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 264 sjette ledd, jf. § 242 a og § 292a A (advokat Sverre Næss), B (advokat Johnny Veum), C (advokat Morten Furuholmen) og D (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Rt-2007-321

Krav til rask saksbehandling

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 2.3.2007, HR-2007-00430-U, (sak nr. 2007/271), straffesak, kjæremål Straffeloven § 39 f annet ledd, EMK artikkel 5 nr. 4 A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet Rt-2007-343

Til toppen