Spørsmål om varslingsregelen i forsikringsavtaleloven

Høyesteretts dom 6. juni 2007, HR-2007-01003-A, (sak nr. 2007/138), sivil sak, anke
Forsikringsavtaleloven § 8-6
KLP Skadeforsikring AS (advokat Joakim Bakke-Nielsen) mot Gjensidige Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Lasse V. Haugen)

Rt-2007-877

Dommere: Bruzelius, Skoghøy, Falkanger, Endresen, Coward

Spørsmål om varslingsregelen i forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd gjelder for regresskrav mellom forsikringsselskaper.

 

Etter en brann i et kommunalt bygg i Gjerstad kommune utbetalte KLP, som hadde forsikret bygningen, 7 514 705 kroner til kommunen. Brannen var forårsaket av tre gutter under den kriminelle lavalder: To av dem var ansvarsforsikret i Gjensidige og den tredje i Sparebank 1.

 

KLP fremmet regresskrav overfor ansvarsassurandørene, og anførte at brannen var voldt ved grov uaktsomhet, og at guttene heftet solidarisk. Ansvarsassurandørene avslo kravet med den begrunnelse at det ikke var utvist grov uaktsomhet. KLP anmodet om utsettelse av foreldelsesfristen, noe ansvarsassurandørene samtykket til. Det ble etter hvert inngått avtale om å suspendere fristen til det forelå rettskraftige avgjørelser i noen pågående rettssaker om kravet til grov uaktsomhet ved skade voldt av ungdommer. Den siste avgjørelsen ble rettskraftig 7. februar 2005, og da KLP ikke hadde anmodet om ytterligere suspensjon av fristen, har ankemotpartene etter denne dato hevdet at kravet er foreldet.

 

KLP reiste sak mot ansvarsassurandørene, som påstod frifinnelse på grunn av foreldelse. Tingretten delte forhandlingene og behandlet dette særskilt, jf. tvistemålsloven § 98 annet ledd.

 

Både tingretten og lagmannsretten kom til at forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd ikke får anvendelse mellom forsikringsselskaper i en regressrunde. Høyesterett var enig i dette.

 

KLP hadde prinsipalt anført at en regresskreditor er omfattet av begrepet skadelidte i tredje ledd. Høyesterett kunne ikke se at en slik forståelse følger av ordlyd. Heller ikke forarbeidene eller henvisningen til §§ 7-6 og 7-7 i § 8-6 tredje ledd støttet en slik tolking. Det ble vist til at varslingsregelen primært er en forbrukerbestemmelse. Heller ikke KLPs subsidiære anførsel om at en tingsskadeassurandør trer inn i retten til å bli varslet etter tredje ledd når selskapet har rettet et regresskrav mot ansvarsassurandøren, førte frem. Det ble vist til at bestemmelsen er en særregel som ikke bør gis anvendelse utenfor det som ved en naturlig tolking følger av bestemmelsens ordlyd og formål.


Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen