Straffutmåling for ved to anledninger å ha transportert til sammen 4,7 kilo hasj

Høyesteretts dom 14.06.2007, HR-2007-01068-A, (sak nr. 2007/280), straffesak, anke
Straffeloven § 162
Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Rt-2007-950

Dommere: Endresen, Flock, Skoghøy, Indreberg, Gjølstad

Straffutmåling for ved to anledninger å ha transportert til sammen 4,7 kilo hasj fra Oslo til Trondheim. Spørsmål om bruk av samfunnsstraff.

 

En 41 år gammel tidligere ustraffet familiefar med økonomiske problemer tok selv et initiativ inn mot et tvilsomt miljø med sikte på å skaffe seg godt betalte oppdrag.

 

Flertallet i lagmannsretten dømte ham til samfunnsstraff. Det ble lagt til grunn at de klare politiske signaler tilsa en utstrakt bruk av samfunnsstraff i forhold til det som fulgte av tidligere praksis. Det ble lagt vekt på hans vanskelige økonomiske situasjon, uforbeholden tilståelse, ny jobb samt det at familien på flere måter ville bli hardt rammet.

 

Høyesterett bekreftet at det blant annet på grunnlag av politiske signaler i forbindelse med lovarbeidet, måtte forventes en viss økning i bruk av samfunnsstraff. De påberopte hensyn i den aktuelle sak var imidlertid av alminnelig karakter, og å akseptere samfunnsstraff i saken, ville for førstegangsforbrytere, langt på vei gjøre samfunnsstraff til normalstraff for slike alvorlige narkotikaforbrytelser som saken gjaldt. Det ble ikke funnet å være grunnlag for et så vidt dramatisk brudd på tidligere praksis.

 

Straffen ble i tråd med tingrettens dom, som mindretallet i lagmannsretten sluttet seg til, satt til fengsel i 1 år.

 

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen