Spørsmål om en dommerfullmektig kan behandle en tilståelsessak hvor strafferammen er fengsel inntil ti år.

Høyesteretts kjennelse 27.06.2007, HR-2007-01165-A, (sak nr. 2007/312), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 248
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

Rt-2007-1040

Dommere: Matningsdal, Coward, Flock, Bruzelius, Schei

Spørsmål om en dommerfullmektig kan behandle en tilståelsessak hvor strafferammen er fengsel inntil ti år. Videre spørsmål om det var avgitt en uforbeholden tilståelse.

En narkotikasak, hvor de sentrale forhold var henført under straffeloven § 162 første og andre ledd med en strafferamme på fengsel inntil ti år, var behandlet som tilståelsessak av en dommerfullmektig. I likhet med lagmannsretten kom Høyesterett til at dette ikke var noen saksbehandlingsfeil. Det ble vist til at bestemmelsen i straffeprosessloven § 276 fjerde ledd, som fastsetter at dommerfullmektiger ikke kan behandle straffesaker hvor strafferammen overskrider fengsel i seks år, er plassert i kapitlet om hovedforhandlingen. I tillegg til kapittelplasseringen viste Høyesterett til at dommerfullmektiger før to-instansreformen hadde kompetanse til å behandle disse sakene, at forarbeidene ikke gav noe holdepunkt for at det var tilsiktet å endre denne rettstilstanden, og at det også for øvrig gjelder flere særregler for tilståelsessakene.

En anførsel om at domfelte ikke hadde avgitt uforbeholden tilståelse førte heller ikke fram.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen