Grovt underslag av 182 000 kroner

Høyesteretts dom 27.06.2007, HR-2007-01166-A, (sak nr. 2007/653), straffesak, anke
Straffeloven § 255 jf. § 256
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Strand)

Rt-2007-1043

Dommere: Coward, Matningsdal, Bruzelius, Flock, Schei

En sivilt ansatt ved en politistasjon hadde over en periode på 15 måneder underslått til sammen 182 000 kroner. Hun mottok gebyr for passøknader, men lot være å slå beløpene på kassen, samtidig som hun førte uriktige regnskapsopplysninger. I tingretten ble hun dømt til 120 timer samfunnsstraff, mens lagmannsretten skjerpet straffen til fengsel i 90 dager, med 45 dager av straffen betinget.

Høyesterett satte straffen til 90 timer samfunnsstraff, under dissens 3 - 2. Høyesteretts klare utgangspunkt har vært at grovt underslag straffes med ubetinget fengsel. Innføringen av samfunnsstraff har likevel ført til en viss oppmykning, og flertallet – Schei, Flock og Matningsdal – kom ”under sterk tvil” til at det var forsvarlig å reagere med samfunnsstraff i denne saken. Det ble vist til den domfeltes personlige forhold, blant annet hennes vanskelige livssituasjon da underslaget tok til, og konsekvenser for sønnen på 14 år, som hun hadde eneomsorgen for. Dessuten la flertallet stor vekt på lang saksbehandlingstid. Mindretallet – Coward og Bruzelius – mente at det særlig på grunn av beløpets størrelse ikke var grunnlag for å reagere med samfunnsstraff, og mente at lagmannsretten hadde lagt tilstrekkelig vekt på de formildende omstendighetene.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen