Legemsbeskadigelse, straffutmåling

Høyesteretts dom 28. juni 2007, HR-2007-01174-A, (sak nr. 2007/487), straffesak, anke
Straffeloven § 229 første straffalternativ. Spørsmål om samfunnsstraff
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentligepåtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Rt-2007-1089

Dommere: Endresen, Stabel, Rieber-Moh, Utgård, Tjomsland

Saken gjaldt en episode da domfelte var blitt 20 år. På et utested traff domfelte da en som hadde avtjent verneplikt samme sted som ham. Vedkommende omtalte da domfelte som homofil og fastholdt dette etter å ha blitt bedt om å trekke utsagnet tilbake. Det gjorde han ikke, og  domfelte reagerte med å slå ham i ansiktet med albuen og med flere knyttneveslag.

Domfeltes reaksjon på uttalelsene må sees på bakgrunn av at han i barne- og ungdomsskolen ble systematisk fysisk og psykisk mobbet. I denne sammenheng ble domfelte utsatt for krenkende uttalelser knyttet til at han var født med åpen leppe-/ganespalting, og det ble i stor utstrekning også brukt betegnelser som ”homo” og lignende. Det må legges til grunn at mobbingen hadde et uvanlig omfang og til dels foregikk i ekstreme former.

Selv om det var forståelig at domfelte med sin bakgrunn reagerte inadekvat på provokasjonen, fant Høyesterett, under henvisning til de senere års praksis, at voldsbruken var så klart uforholdsmessig  at det ikke kunne forsvares å reagere med annet enn en ubetinget fengselsstraff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen