Seksuell handling foretatt overfor barn under 16 år, hva som kan regnes for "seksuell handling"

Høyesteretts dom 6.9.2007, HR-2007-01539-A, (sak nr. 2007/612), straffesak, anke
Straffeloven § 200 annet ledd første punktum
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Rt-2007-1203

Dommere: Stabel, Skoghøy, Utgård, Endresen, Tjomsland

A hadde, mens samboeren arbeidet kveldsskift, tidvis ansvaret for kveldsstell og legging av hennes datter på vel fire år. De badet da sammen i badekaret. Ved tre til fem slike anledninger over en periode på halvannet år vasket barnet As kjønnsorgan, ved å gni en klut eller svamp over, for etterpå å skylle av med hånddusjen mens han sto på knærne i badekaret. A hadde ikke oppfordret til vaskingen – han bare lot det skje. Det kunne ikke legges til grunn at handlingen var seksuelt motivert, og han fikk ikke ereksjon ved noen av tilfellene. Han ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten. 

Høyesterett kom til at ordlyden i straffeloven § 200 annet ledd første punktum ikke er til hinder for at også passive handlinger kan rammes. Spesielt overfor mindre barn kan det å unnlate å sette grenser bli å likestille med en aktiv handling fra den voksnes side. Det er  ikke noe krav at handlingen er seksuelt motivert, selv om dette kan være et moment ved den samlede vurdering, jf. Rt. 2003 side 1461. Et barns vasking av en voksens kjønnsorgan lå imidlertid et godt stykke utenfor de normalområder denne avgjørelsen tok sikte på. Berøring av kjønnsorganer under felles bading vil kunne skje spontant eller ved et uhell, og er klart innenfor det straffrie. Gjentatt bading etter å ha erfart at dette har skjedd, og uten å gjøre noe for å avverge det, var over grensen. 

Lagmannsretten hadde utmålt en straff på fengsel i 60 dager hvorav 30 dager ble gjort betinget. Fordi saken var blitt gammel – det var snart fire år siden forholdet ble avsluttet – gjorde Høyesterett hele straffen betinget.   

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen