Uaktsomt drap ved bruk av motorisert snescooter

Høyesteretts kjennelse 10.9.2007, HR-2007-01557-A, (sak nr. 2007/711), straffesak, anke
Straffeloven § 239
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Halsbog) mot A (advokat Erik Keiserud)

Rt-2007-1211

Dommere: Endresen, Stabel, Matningsdal, Utgård, Tjomsland

Uaktsomt drap ved bruk av motorisert snescooter. Overlatt kjøring til beruset person.

A hadde overlatt kjøringen av snescooteren sin til en bekjent. Han var selv med som passasjer. Kjøringen endte med en dødsulykke. I høy hastighet traff scooteren en odde som stakk opp av isen og ble slengt 44 meter i været. B som lagmannsretten la til grunn hadde vært fører av scooteren, omkom ved ulykken.

Kjøringen fant sted om natten midtvinters utenfor oppkjørt trasé. De hadde begge vært på pub ved et alpinsenter, og hadde drukket alkohol. B var meget beruset. Ved blodprøve tatt 4–5 timer etter ulykken ble det konstatert en promille i blodet på 2,2. Lagmannsretten fant at det ikke kunne legges til grunn at han var blitt oppfattet fullt så beruset som promillen tilsa, men la til grunn at A måtte ha forstått at han var atskillig beruset og uskikket til å føre scooteren. Scooteren, som bare var registrert for en passasjer og hadde meget kraftig motor, ble av A i retten omtalt som en ”fartsscooter”. Den representerte utvilsomt et betydelig farepotensiale. At B kjørte uten ytterklær, ble også ansett å prege det særlig hasardiøse ved opplegget.

Det bestemmende mindretall – tre dommere i lagmannsretten fant at A ikke kunne dømmes for uaktsomt drap. Det ble lagt avgjørende vekt på at det ikke kunne ses bort fra at A hadde gitt adekvate instrukser før kjøringen fant sted.

Høyesterett kom enstemmig til at lagmannsrettens dom måtte oppheves for så vidt gjaldt frifinnelsen for overtredelse av straffeloven § 239. Det bestemmende mindretall ble funnet å ha anvendt en for mild aktsomhetsnorm. Hensett til at B var atskillig beruset og det under kjøringen ville være begrensede muligheter til å følge opp eventuelle instrukser, ble det fremhevet at selv adekvate instrukser ikke kunne tillegges særlig vekt ved aktsomhetsvurderingen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen