Spørsmål om bruk av samfunnsstraff ved kjøp av 6 kg hasj

Høyesteretts kjennelse 13.9.2007, HR-2007-01578-A, (sak nr. 2007/840), straffesak, anke
Straffeloven § 28a første ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torsturp)

Rt-2007-1244

Dommere: Oftedal Broch, Flock, Indreberg, Tønder, Gussgard

A, som på tidspunktet for det straffbare forholdet var 22 år, ble i tingretten dømt til samfunnsstraff i 420 timer for å ha kjøpt 6 kg hasj i Oslo og transportert dette til Stavanger, der han ble pågrepet. En meddommer stemte for fengselsstraff i ett år og tre måneder, hvorav 9 måneder betinget.

Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen, men lagmannsretten forkastet enstemmig anken. Påtalemyndigheten anket videre til Høyesterett.

Høyesterett uttalte at det i flere tilfeller har vært idømt samfunnsstraff selv ved så grove narkotikaforbrytelser som i dette tilfellet. Vilkåret er at det har foreligget klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spesielle forhold.

Domfelte hadde forut for hasjkjøpet som saken gjaldt, vært en tung hasjmisbruker i flere år. Han hadde vært uten fast arbeid, hadde vagabondert, bodde tidvis hos venner og hadde ikke hatt noen langvarige arbeidsforhold. Etter et varetektsopphold i forbindelse med denne saken la han om sin livsførsel. Etter hvert var han kommet i fast arbeid, hadde fast bosted og et kjæresteforhold, og syntes ifølge lagmannsretten å være i ferd med å opparbeide trygge sosiale rammer. Dette har også fortsatt etter lagmannsrettens dom.

Høyesterett mente at denne utviklingen måtte regnes som en rehabiliteringssituasjon. Ved valg av straffereaksjon var det viktig at den endrete situasjonen ikke ble forspilt. Etter dette forkastet Høyesterett påtalemyndighetens anke.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen