Reklamasjonsfristens lengde ved kjøp av mobiltelefon

Høyesteretts dom 21.9.2007, HR-2007-01592-A, (sak nr. 2007/264), sivil sak, anke
Forbrukerkjøpsloven § 27
Stiftelsen Elektronikkbransjen (advokat Hege B. Ersdal, rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange) mot HELP Forsikring AS (advoakt Per Racin Fosmark)

Rt-2007-1274

Dommere: Tønder, Flock, Rieber-Mohn, Indreberg, Gussgard

Saken gjaldt spørsmål om reklamasjonsfristens lengde ved kjøp av mobiltelefon – om denne er to eller fem år, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd første og annet punktum.

Mobiltelefonen, en Nokia 6100, ble kjøpt i 2003 for 2 525 kroner. Etter vel to års bruk oppsto det problem med dens tastatur. Det ble krevd heving av kjøpet. Det var enighet mellom partene om at mobiltelefonen hadde en mangel, og at denne skyldtes en feil som forelå på salgstidspunktet. Hevingsadgangen berodde således utelukkende på om den absolutte reklamasjonsfrist var utløpt etter hovedregelen om to år, eller om denne for mobiltelefoner var fem år.

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd annet punktum er reklamasjonsfristen ved forbrukerkjøp fem år dersom tingen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Tingretten kom til at reklamasjonsfristen var fem år, og at hevingskravet derfor var i behold.

Det ble gitt samtykke til direkte anke til Høyesterett uten hensyn til ankegjenstandens verdi. Når det gjaldt mobiltelefoners varighet, ble det lagt vekt på at bransjen i markedsføringen opplyser at mobiltelefoner normalt har en varighet på tre til fire år.  På bakgrunn av forarbeidene kom Høyesterett til at dette representerte en varighet vesentlig lengre enn to år, og at reklamasjonsfristen følgelig var fem år. Tingrettens dom ble derfor stadfestet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen