Manglende rapportering av omlasting av fisk

Høyesteretts dom 21.9.2007, HR-2007-01614-A, (sak nr. 2007/648), straffesak, anke
Forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, jf. § 2
A og B (advokat Hallvard Østgård) og B og C (advokat Jan E. Holvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Rt-2007-1345

Dommere: Flock, Stabel, Skoghøy, Gussgard, Gjølstad

Saken gjaldt spørsmålet om manglende rapportering av omlasting av fisk fra fiskebåt til lastebåt innebar en overtredelse av forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 jf. § 2 (reguleringsforskriften), jf. forskrift av 17. mars 2005 om rapportering og kontroll mv. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 jf. § 2 første ledd jf. § 2 a og c (rapporteringsforskriften).

To russiske fartøyer – et fiskefartøy og et lastefartøy – hadde foretatt omlasting av fisk fra fiskefartøyet til lastefartøyet i det farvann som var omfattet av de foran nevnte forskrifter. Fisken var imidlertid fisket utenfor denne sonen. Rederiene og kapteinene ble ved ikke vedtatt forelegg bøtelagt for unnlatt rapportering til norske myndigheter. De ble frifunnet i Troms tingrett. Etter anke fra påtalemyndigheten opphevet Hålogaland lagmannsrett tingrettens dom så langt den var påanket.

De tiltalte anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, som avsa dom hvor alle fire ble frifunnet. Bestemmelsene i rapporteringsforskriften var knyttet til fiske som ble drevet i det aktuelle farvann. Dersom forskriften også var ment å ramme omlasting av fisk fra andre områder, måtte det ha kommet til uttrykk.

Høyesterett fant det tvilsomt om reguleringsforskriften i det hele tatt ga hjemmel for de aktuelle punkter i rapporteringsforskriften, men fant det ikke nødvendig å ta endelig stilling til spørsmålet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen