Innførsel av 20 kg hasj, straffutmåling

Høyesteretts dom 25.9.2007, HR-2007-01632-A, (sak nr. 2007/865), straffesak, anke
Straffeloven § 162
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Rt-2007-1341

Dommere: Stabel, Lund, Rieber-Mohn, Endresen, Schei

A og en annen person ble tiltalt for innførsel av 94 kilo hasj til Norge fra Tyskland, skjult i en personbil der A var sjåfør.  Begge ble pågrepet på grensen ved Svinesund. A tilsto å ha fraktet stoffet, men erklærte seg straffeskyldig bare for 20 kilo, da det bare var dette kvantumet han visste om. Den andre personen nektet ethvert kjennskap til stoffet. I tingretten ble begge dømt etter straffeloven § 162 tredje ledd. Lagmannsretten la etter lagrettens svar på tilleggsspørsmålene til grunn at  As forsett bare omfattet 20 kilo, og han ble dømt etter annet ledd til en straff av fengsel i tre år og seks måneder. Han ble ikke gitt strafferabatt for tilståelsen, da han ble pågrepet med stoffet i bilen.

Høyesterett fant, under henvisning til Rt. 2005 side 923 og Rt. 2004 side 759. at straffen for innførsel av 20 kilo hasj i utgangspunktet ville ligge på noe over tre år. Det var gitt en uforbeholden tilståelse for det forholdet domfellelsen gjaldt. Selv om tilståelsen hadde begrenset verdi for oppklaring av saken, kom Høyesterett til at det burde gis strafferabatt. A hadde gitt en detaljert forklaring til politiet om hvordan stoffet ble innført, om kontaktnettet bak, og om den medtiltaltes rolle i saken. Politiet hadde ikke lyktes i å spore opp kontaktene etter disse anvisningene, men det var ikke anført at de var verdiløse eller villedende. Straffen ble etter dette satt til fengsel i to år og ni måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen