Straffutmåling for salg av metanolholdig sprit

Høyesteretts dom 28.9.2007, HR-2007-01661-A, (sak nr. 2007/59), straffesak, anke
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Øverberg)

Rt-2007-1553

Dommere: Tønder, Gussgard, Flock, Indreberg, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmålingen for salg av metanolholdig sprit, som medførte at to personer døde og fem fikk betydelig helseskade.

A ble av tingretten og lagmannsretten funnet skyldig i å ha innført 6 400 liter sprit, som etter innførselen ble konstatert å inneholde ca. 20 % metanol.  To personer døde etter å ha drukket spriten og fem ble alvorlig skadet, en livsvarig. I tillegg til at han etter å ha fått kunnskap om metanolen, ikke hadde oppfylt sin varslingsplikt overfor de som da hadde kjøpt sprit, hadde han til tross for kunnskapen også foretatt ytterligere salg. Han ble dømt etter straffeloven § 153 første ledd annet straffalternativ for å ha forårsaket forgiftning som medfører alminnelig fare for liv eller helbred. Bestemmelsen krever forsett. Straffen ble i tingretten satt til fengsel i tolv år, mens lagmannsretten satte den til fengsel i ti år.

Under ankeforhandlingen nedla forsvareren prinsipalt påstand om at lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. Påstanden var begrunnet med at spørsmålsskriftet til lagretten hadde vært formulert på en måte som indikerte at A bare hadde kunnskap om at spriten kunne inneholde metanol og ikke at han hadde positiv kunnskap om at dette var tilfelle. Høyesterett kom på bakgrunn av lagmannsrettens redegjørelse for bevisføringen i saken til at det ikke var grunnlag for å betvile at lagretten hadde lagt til grunn at kravet til forsett var oppfylt. Påstanden ble derfor ikke tatt til følge.

Under straffutmålingen ble det fra forsvareren anført at det ikke kunne forlanges at A skulle varsle flere enn de personer som han hadde hatt direkte kontakt med. Disse var blitt varslet så snart han var blitt kjent med at spriten inneholdt metanol. Det kunne da ikke være riktig å trekke inn i straffutmålingen for hans del dødsfall/skadevirkninger som skyltes salg fra andre. Høyesterett uttalte at han som ansvarlig for importen, skulle ha sørget for at opplysninger om faren ble allment kjent, slik at kunnskapen også kunne ha kommet fram til den enkelte bruker.

Høyesterett satte straffen til fengsel i ni år. Det ble særlig gjort sammenligning med Rt. 2006 side 480, der straffen ved et lignende saksforhold for to gjerningsmenn ble satt til fengsel i henholdsvis åtte år og fire år og seks måneder, begge for uaktsomt drap. I tillegg ble det blant annet lagt vekt på at behandlingstiden var blitt fem år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen