Krav om yrkesskadeerstatning

Høyesteretts dom 28.9.2007, HR-2007-01666-A, (sak nr. 2006/1886), sivil sak, anke
A (advokat Carl Aasland Jerstad) mot Tryg Vesta Forsikring (advokat Ivar Holst)

Rt-2007-1370

Dommere: Indreberg, Tønder, Gussgard, Flock, Gjølstad

Saken gjaldt krav om yrkesskadeerstatning. Spørsmålet var om det var årsakssammenheng mellom en arbeidsulykke – et fall fra 2 meters høyde ned på et ståldekk – og en invalidiserende prolaps i nakken som ble påvist drøyt fire år senere.

 

Tingretten kom til at det var årsakssammenheng mellom fallet og prolapsen, mens lagmannsretten under dissens kom til at det ikke var årsakssammenheng.

 

Lagmannsretten hadde gitt uttrykk for at de vilkårene som kommer til uttrykk i Rt. 1998 side 1565 også måtte være retningsgivende i dette tilfellet.

Høyesterett uttalte: ”Også vår sak gjelder årsaksforhold til en nakkeskade, og det medisinskfaglige materialet som foreligger, viser at vurderingene om årsakssammenheng har klare likhetstrekk med kriteriene i Rt. 1998 side 1565. Men disse betingelsene er utviklet med sikte på en annen diagnose enn As. Det er for øvrig ikke fremlagt informasjon om internasjonal konsensus om forholdet mellom prolaps og et tidligere traume. Jeg mener derfor at det i vår sak må skje en vanlig bevisvurdering hvor det tas hensyn til om den aktuelle hendelsen kunne medføre den aktuelle skaden, om As symptomer tyder på sammenheng mellom fallet og prolapsen og om det er andre sannsynlige forklaringer på prolapsen.”

 

Det var usikkert om A hadde falt på en slik måte at fallet kunne føre til prolaps. De begivenhetsnære bevisene tydet ikke på at A hadde hatt sterke nakkesmerter etter fallet. To av de rettsoppnevnte sakkyndige tilla dette betydelig vekt. Det ble også lagt vekt på at de fleste prolapser mangler en kjent ytre årsak. Slike nakkeprolapser oppstår oftest på det sted i nakken As oppstod, og i den alderen A var i da prolapsen ble avdekket. Under henvisning til forklaringene og konklusjonene til de rettsoppnevnte sakkyndige, som alle hadde kommet til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at det forelå årsakssammenheng, kom Høyesterett til at det ikke forelå årsakssammenheng.


Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen