Overskjønn til fastsettelse av innløsningsverdi

Høyesteretts dom 10.10.2007, HR-2007-01731-A, (sak nr. 2007/317), sivil sak, anke
Aksjeloven § 4-7 femte ledd
Energiselskapet Buskerud AS (advokat Marius Juul Møller) mot Flesberg Elektrisitetsverk AS (advokat Ulf Larsen)

Rt-2007-1392

 

Dommere: Gussgard, Skoghøy, Tønder, Utgård, Lund

Energiselskapet Buskerud AS kjøpte i 2001 180 aksjer i Flesberg Elektrisitetsverk AS for kr 4 640 per aksje. Etter vedtektene i elektrisitetsverket var overdragelsen avhengig av samtykke fra styret. Samtykke ble ikke gitt. Kjøperen krevde innløsning etter aksjeloven § 4-17 første ledd nr. 4. Partene kom ikke til enighet. Energiselskapet Buskerud AS krevde skjønn til fastsettelse av innløsningsverdien.

Etter § 4-17 femte ledd skal innløsningssummen fastsettes ”etter aksjens virkelige verdi” på det tidspunkt kravet ble fremsatt. Hovedspørsmålet i saken var om aksjene skulle innløses etter en pris basert på antatt omsetningsverdi, eller om prisen skulle tilsvare en forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier.

Tingretten la til grunn førstnevnte alternativ, mens lagmannsretten la omsetningsverdien til grunn og fastsatte verdien til kr 3 500 per aksje. Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens lovforståelse. Omsetningsverdien skal legges til grunn der en har et rimelig grunnlag for å fastslå denne. Lagmannsrettens rettsanvendelse i forbindelse med vurderingen av om det forelå en omsetningsverdi, ble også funnet korrekt. Rt. 2003 side 713 – Norway Seafoods – ble ansett å ha begrenset betydning for skjønn etter aksjeloven § 4-17.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen