Hovedentreprenørs krav på vederlag fra sideentreprenør

Høyesteretts dom 1.11.2007, HR-2007-01835-A, (sak nr. 2007/315), sivil sak, anke
NS 3420 og NS 3430
JM Byggholt AS (advokat Tone Bjørn) hjelpeintervenient: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Petterson) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem)

Rt-2007-1489

Dommere: Tønder, Stabel, Coward, Flock, Lund

Saken gjaldt hovedentreprenørens krav på vederlag for tiltransport av sideentreprenører. Med tiltransport av sideentreprenør siktes til at hovedentreprenøren påtar seg fullt ansvar og risiko for sideentreprenøren som om denne var vedkommendes egen underentreprenør. Prisingen gjelder de ekstrakostnader en slik tiltransport medfører for hovedentreprenøren.

Oslo kommune (kommunen) innbød sommeren 2002 til åpen anbudskonkurranse for bygningsmessige arbeider ved tilbygg og ombygging av Linderud skole. Anbudet ble tildelt JM Byggholt AS (Byggholt).

Av prosjektbeskrivelsen framgikk at kommunen ville engasjere entreprenører for tekniske arbeider, og at disse så ville bli tiltransportert den valgte bygningsentreprenør. Det var på det rene at valget av tekniske entreprenører og tiltransporten først ville skje etter at anbudskonkurransen for de bygningsmessige arbeider var avgjort.

Etter anbudsåpningen kom det fram at Byggholt ikke hadde tatt vederlaget for tiltransport med i sitt anbud. Byggholt opplyste at man hadde regnet med at det ville bli gitt et etterfølgende påslag i forbindelse med tiltransporten av de tekniske entreprenører. Kommunen mente anbudsgrunnlaget måtte forstås slik at vederlaget skulle inngå i anbudet, og at Byggholt ikke i ettertid kunne kreve dette.

Tingretten ga Byggholt medhold. Lagmannsrettens flertall, fagdommerne, kom til at vederlaget skulle ha vært tatt med i anbudet, og at Byggholt derfor var avskåret fra å kreve vederlaget i ettertid. Mindretallet, de fagkyndige meddommerne, mente Byggholt hadde vederlagskravet i behold.

Høyesterett kom til samme resultat som tingretten og mindretallet i lagmannsretten. Teksten i den posten i prisingsgrunnlaget som kommunen mente vederlaget skulle ha vært oppført under, var uklar. Når denne ble lest i sammenheng med prosjektbeskrivelsen, ga det grunnlag for den forståelsen at vederlaget skulle avtales i ettertid. Så lenge det ikke fulgte klart av anbudsgrunnlaget at kommunen ønsket prising av vederlaget inntatt i anbudet, kunne det heller ikke forlanges at Byggholt tok forbehold om etterfølgende prising. Det ble i denne forbindelse vist til at det var kommunens ansvar som anbudsinnbyder å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag, og at det derfor ikke ville være riktig at uklarheten skulle gå ut over Byggholt. En etterfølgende prising var heller ikke i strid med forhandlingsforbudet i § 9-1 første ledd i anskaffelsesforskriften, da en slik prising av tiltransport av sideentreprenører måtte anses hjemlet i NS 3430 pkt. 12.4. 

Les avgjørelsen i sin helhet  

Til toppen