Rekkevidden av tillatelse til bruk av snøscooter

Høyesteretts dom 6.11.2007, HR-2007-01851-A, (sak nr. 2007/1086), straffesak, anke
Forskrift 15. mai 1988 nr. 356
A (advokat Olav Eriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Rt-2007-1528

Dommere: Indreberg, Skoghøy, Oftedal Broch, Tjomsland, Schei

Saken gjaldt spørsmål om rekkevidden av tillatelse til bruk av snøscooter gitt i medhold av forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav b og c.

Lørdag 18. februar 2006 hadde A uten egen tillatelse kjørt snøscooter med slede fra morens hytte til bilveien, der hentet sine foreldre, og kjørt dem med snøscooteren inn til hytta. Senere samme dag hadde han kjørt foreldrene tilbake til bilveien, og tatt med seg gass og olje tilbake til hytta.

Hytta ble eid av As 78 år gamle funksjonshemmede mor. Hun og hennes mann hadde tillatelse til å bruke snøscooter for å frakte personer og utstyr fra bilveien til hytta i medhold av forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav b, c og e. 

Politimesteren i Troms utferdiget for denne kjøringen forelegg mot A for overtredelse av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 12 jf. § 3.

Høyesterett frifant A.

Høyesterett kom til at en funksjonshemmet med tillatelse etter § 5 bokstav b – som gjelder tillatelse til bruk av snøscooter for funksjonshemmede – kunne bruke medhjelper for å dekke sitt transportbehov, og at A her hadde vært en slik medhjelper.

Mindretallet fant det ikke nødvendig å ta stilling til rekkevidden av en tillatelse etter § 5 bokstav c – som gjelder tillatelse for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte. Et flertall på tre (Skoghøy, Tjomsland og Schei) uttalte at når en hytteeier har fått dispensasjon etter bestemmelsen, må den forstås slik at dispensasjonen ikke bare gjelder for eieren selv, men også for ektefelle, samboer og barn som inngår i eierens husstand.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen