Avskrivning av ervervet forretningsverdi/goodwill

Høyesteretts dom 7.11.2007, HR-2007-01862-A, (sak nr. 2007/622), sivil sak, anke
Skatteloven § 6-10 andre ledd jf. tredje ledd
AS Scansales Agenturforretning (advokat Jørgen Lund) mot staten v/Nord-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Rt-2007-1543

Dommere: Stang Lund, Oftedal Broch, Indreberg, Skoghøy, Lund

Knut Guddingsmo overførte i 2003 sin personlige næringsvirksomhet som agent til det nystiftede AS Scansales Agenturforretning med ham selv som eneaksjonær og styrets leder. Hovedmannen godtok overføringen. Guddingsmo fakturerte deretter Scansales for forretningsverdien av kundekretsen med 475 000 kroner. Selskapet krevde avskrivning med 20 prosent etter skatteloven § 6-10 andre ledd jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav b og førte 95 000 kroner til fradrag i inntekt.

Ligningsnemnda i Levanger endret i november 2005 ligningen slik at fradrag for avskrivning av aktivert goodwill ble nektet. Selskapets alminnelige inntekt ble forhøyd med 95 000 kroner. Scansales reiste i desember 2005 sak for Stjør- og Verdal tingrett med krav om oppheving av ligningen. Tingretten fant at betalingen gjaldt opptjent avgangsvederlag etter agenturloven § 28 som måtte anses som annet immaterielt driftsmiddel etter skatteloven § 6-10 tredje ledd. Tingretten frifant staten. Lagmannsretten stadfestet dommen.

Høyesterett kom til at ligningen for inntektsåret 2003 måtte oppheves da endringsvedtaket bygde på feil forståelse og anvendelse av ligningsloven § 6-10 andre ledd om forretningsverdi. Avgangsvederlag var etter lov og forarbeider vederlag for tap av framtidig provisjonsinntekter basert på den til enhver tid opparbeidede kundekrets. Avgangsvederlaget gir uttrykk for verdien av den kundekrets som er tilført hovedmannen. Slikt vederlag skal ikke betales når agenten etter avtale med hovedmannen overdrar rettigheter og plikter etter avtalen fordi agenten gjennom overdragelsen normalt får vederlag for kundekretsen. Staten hadde ikke ført noe bevis for at selve agenturet i dette tilfellet hadde noen merverdi utover kundekretsen. For Scansales måtte etter dette vederlaget anses som betaling for forretningsverdi/goodwill etter skatteloven § 6-10 andre ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen