Grov overtredelse av våpenloven

Høyesteretts kjennelse 7.11.2007, HR-2007-01863-A, (sak nr. 2007/1404), straffesak, anke
Våpenloven § 33
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Kvalvåg)

Rt-2007-1533

Dommere: Oftedal Broch, Indreberg, Skoghøy, Stang Lund, Lund

Sakens hovedspørsmål var om erverv av en maskinpistol og en revolver i strid med våpenlovens bestemmelser utgjorde en grov overtredelse av loven, jf. § 33 annet ledd.

A var funnet skyldig i ulovlig erverv av våpen og ammunisjon, fire helerier, dokumentfalsk og to mindre narkotikaovertredelser. Ervervet av våpnene ble ansett som grov overtredelse av våpenloven, jf. § 33 annet ledd. I Agder lagmannsrett ble han dømt til fengsel i åtte måneder. Retten uttalte at overtredelsen av våpenloven måtte tillegges vesentlig vekt ved straffutmålingen.

A anket til Høyesterett over at ervervet av våpen ble vurdert som grovt og dessuten over straffutmålingen.

Høyesterett fant at ervervet av maskinpistolen – en MP5 – var tilstrekkelig til at § 33 annet ledd fikk anvendelse. Dertil kom revolveren – en Ruger 357 Magnum – som er et grovkalibret og meget farlig våpen.

Maskinpistolen var et helautomatisk våpen, som lovlig bare kan innehas av politiet og det militære. Det har stor ildkraft og er åpenbart av de våpentyper som § 33 annet ledd er beregnet på. At våpenet manglet sluttstykkehode, kunne ikke lede til en annen konklusjon. Etter det opplyste var det i kriminelle miljøer ikke vanskelig å få tak i den manglende delen. Det var også skaffet ammunisjon til våpenet. Videre var det utvilsomt egnet til å true med, slik det forelå.

Anken over straffutmålingen førte ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen