Kasting av bløtkake på finansministeren

Høyesteretts kjennelse 07.11.2007, HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke
Straffeloven § 99
A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Rt-2007-1559

Dommere: Indreberg, Oftedal Broch, Skoghøy, Stang Lund, Lund

Saken gjaldt lovanvendelsen i en straffesak om kasting av bløtkake på finansministeren. Spørsmålet var om tiltalte kunne dømmes for overtredelse av straffeloven § 99.

Straffeloven § 99 rammer den som ved vold, trusler eller andre ulovlige midler søker å hindre blant annet medlemmer av statsrådet i deres virksomhet.

Tiltalte hadde kastet bløtkake mot finansministeren da hun var på vei inn i Finansdepartementet. Bløtkaken traff henne i nakken og hodet, slik at hun måtte dra hjem for å dusje og skifte – noe som førte til at hun ble forsinket i ca. en time. Høyesterett kom til at dette var dekket av § 99, forutsatt at tiltalte hadde utvist forsett. Riktig nok ligger ikke det å hindre en statsråd i ca. en time fra å arbeide i kjerneområdet av § 99. I forarbeidene til lovendringen i 2000 tales det gjennomgående om handlinger som tar sikte på å påvirke en statsråd. De samme forarbeidene gjør det imidlertid samtidig klart at bestemmelsen etter endringen også skal omfatte mindre graverende handlinger. Heller ikke formålsbetraktninger eller reelle hensyn taler mot at bestemmelsen rammer et tilfelle som dette. Det er viktig ut fra demokratihensyn at en statsråd ikke ved ulovlige midler hindres i å utøve sin virksomhet, selv om hindringen ikke er langvarig. I tillegg til den umiddelbare ulempe en slik hindring utgjør i en travel statsrådshverdag, kan en ulovlig hindring som dette bidra til at  statsrådsvervet oppleves som mer utsatt, og indirekte få politiske konsekvenser.

Høyesteretts flertall kom likevel til at tingrettens dom og lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves, fordi tingrettens domsgrunner etterlot usikkerhet med hensyn til om forsettskravet var riktig anvendt.

Mindretallet, dommer Oftedal Broch, mente forsettlig kasting av bløtkake mot statsrådens hode i seg selv var tilstrekkelig til at § 99 kom til anvendelse, og stemte for at tiltaltes anke over domfellelsen skulle forkastes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen