Ny behandling av bombesaken i Drammen

Høyesteretts kjennelse 19.11.07, HR-2007-01941-A, (sak nr. 2007/1488), straffesak, anke
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Rt-2007-1609

Dommere: Stabel, Tjomsland, Flock, Øie, Gjølstad

Ny behandling av straffesak etter avgjørelse i Gjenopptakelseskommisjonen, og spørsmålet om løslatelse fra soning som følge av opphevelse av lagmannsrettens dom.

I den såkalte bombesaken i Drammen, der klubblokalene til motorsykkelklubben Bandidos 4. juni 1997 ble sprengt i luften og en kvinne ble drept som følge av skadene, ble syv personer satt under tiltale. A ble i tingretten dømt til fengsel i 8 år og i lagmannsretten til fengsel i 12 år, for overtredelse av bl.a. straffeloven § 148. Lagmannsretten, som avsa dom 24. mars 2003, var satt med lagrette. En av de tre lagdommerne, som ikke var rettens formann, hadde tidligere behandlet et fengslingskjæremål fra A i samme sakskompleks, der straffeprosessloven § 172 om forhold som i særlig grad styrker mistanken, ble funnet anvendelig. A anket over saksbehandlingen. Høyesterett kom i dom 25. september 2003 til at lagdommeren ikke var inhabil, så lenge hun ikke hadde vært rettens formann. A bragte saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstol, som i dom 31. juli 2007 kom til at lagdommerens deltakelse var i strid med EMK artikkel 6 nr. 1 om rett til ”a fair hearing by an independent and impartial tribunal”. A begjærte saken gjenopptatt i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, og fikk medhold i avgjørelse 12. oktober 2007.

Saken ble oversendt Høyesterett, som la EMDs avgjørelse til grunn og derfor kom til at lagdommeren var inhabil. Ettersom inhabilitet er en absolutt opphevelsesgrunn etter straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3, ble lagmannsrettens dom opphevet. Ved opphevelsen av lagmannsrettens dom forelå det ikke lenger noen rettskraftig dom mot A. Grunnlaget for hans soning var derfor bortfalt, jf. straffeprosessloven § 452 første ledd, og Høyesterett bestemte at han skulle løslates.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen