Innførsel av 9,6 kg amfetamin

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00888-A, (sak nr. 2007/257), straffesak, anke
Straffelova § 64, jf. § 62
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Rt-2007-813

Dommarane: Stabel, Zimmer, Endresen, Skoghøy, Tjomsland

Narkotika. Innførsel. 9,6 kg amfetamin. Konsekvensar av ein finsk straffedom for tilsvarande brotsverk som var gjorde etter det forholdet saka gjeld. Lang saksbehandlingstid.

 

A blei i 2004 dømd til åtte års fengsel for innførsel av 9,6 kilo amfetamin frå Estland i november 2001. Dommane i tingretten og lagmannsretten blei oppheva i juni 2004, fordi Høgsterett fann at det var ein saksbehandlingsfeil at det blei gitt løyve til å lese opp politiforklaringar frå den medtiltalte, som ikkje møtte under forhandlingane. Den medtiltalte blei arrestert i april 2006, og saka blei teken opp på nytt. A var i mellomtida blitt dømd i Finland for i fire tilfelle å ha formidla til saman 6,5 kilo amfetamin, noko som hadde skjedd i tidsrommet frå desember 2001 til mai 2003. Blant anna på bakgrunn av dette dømde tingretten A til fengselsstraff i fire år, mens lagmannsretten sette straffa til seks år.

 

Høgsterett tok omsyn til As anke over straffutmålinga. Sjølv om straffelova § 64 jf. § 62 om etterskotsdom ikkje gjeld direkte for utanlandske dommar, må prinsippet i stor utstrekning brukast analogt. Ein føresetnad er at strafferammene og straffutmålingsprinsippa i dei to landa er omtrent like. Forholda i saka var ikkje slik at prinsippet kunne nyttast fullt ut, men det burde gi noko større utslag enn det lagmannsretten hadde komme fram til. Saksbehandlingstida hadde blitt lang, hovudsakleg fordi den første dommen blei oppheva på grunn av saksbehandlingsfeil. Det tok også lang tid å få arrestert og innkalla den medtiltalte, som var det sentrale vitnet i saka. Slik saka låg an, kunne ho vanskeleg vore endeleg ført for retten noko særleg tidlegare enn det som skjedde. Men dette kunne ikkje A klandrast for. Straffa blei sett til fengsel i fire år og seks månader.

 

Les heile avgjerda

 

Til toppen