Heving av avtale om salg av boligeiendom pga. manglende betaling av kjøpesum og krav om erstatning for tap

Høyesteretts dom, 18.10.2011, HR-2011-01947-A, (sak nr. 2011/524), sivil sak, anke over dom

Kathrine Nitter og John Arne Elvsborg (advokat Andreas Gundersen Aven) mot Ingeborg Romnes og Arne Kristiansen (advokat Ellen Dehn Arvesen)

Dommere: Kallerud, Webster, Noer, Arnesen, Skoghøy

Heving av avtale om salg av boligeiendom på grunn av manglende betaling av kjøpesummen og krav om erstatning for tap som følge av kontraktsbrudd.

Et nettselskap hadde en transformator i kjelleren i en enebolig som ble lagt ut for salg. Det ble opplyst om dette, bl.a. i salgsprospektet. Etter at kjøpekontrakt var inngått og 10 prosent av kjøpesummen innbetalt, ble kjøperne av eiendommen bekymret for elektromagnetisk stråling fra transformatoren. De mente det forelå en mangel og krevde retting, subsidiært at de var berettiget til å holde tilbake deler av kjøpesummen. Selgerne godtok ikke kravene. Kjøperne overtok likevel ikke eiendommen til avtalt tid. Selgerne hevet kjøpet på grunn av manglende betaling, og eiendommen ble ved et senere dekningssalg solgt for en lavere pris. Selgerne krevde erstatning for kontraktsbrudd.

Høyesterett kom til at når kjøperne hadde holdt tilbake hele kjøpesummen bortsett fra forskuddet, hadde selgerne rett til å heve. Kjøperne ble pålagt å betale erstatning for det tap selgerne hadde lidt ved dekningssalget. Også utgifter knyttet til at selgerne ble sittende med eiendommen etter avtalt overtagelsestidspunkt, kostnader ved dekningssalget og renter kunne kreves erstattet.

Da kjøperne ikke hadde påstått at den anførte mangelen skulle føre til reduksjon eller bortfall av selgernes erstatningskrav, gikk Høyesterett ikke inn på dette.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen