Saken gjaldt forsikringsoppgjør etter en hotellbrann

Høyesteretts dom, 22.09.2011, HR-2011-01772-A, (sak nr. 2011/353), sivil sak, anke over dom

Am Trust Europe Limited (advokat Erik Blaker) mot Dombås Hotell AS (advokat Christian Mevatne)

Dommere: Øie, Arnesen, Bårdsen, Skoghøy, Schei

Saken gjaldt forsikringsoppgjør etter en hotellbrann.

Den 19. mai 2007 ble store deler av Dombås Hotell, blant annet hovedbygningen i tre, totalskadet ved brann. Hotellet var på branntidspunktet fullverdiforsikret i det engelske forsikringsselskapet IGI Insurance Company Limited (IGI), som senere har skiftet navn til AmTrust Europe Limited. Forsikringen var tegnet gjennom meglerselskapet Quality Broker AS ved en samleavtale for en rekke hoteller i Quality Brokers portefølje. Samme dag som hotellet brant ned, gjorde eieren av Dombås Hotell krav gjeldende overfor IGI. Forsikringsselskapet avslo kravet.

I tingretten og lagmannsretten vant Dombås Hotell i det vesentlige frem med sine krav mot forsikringsselskapet. IGIs anke til Høyesterett over bevisvurderingen og rettsanvendelsen ble forkastet.

Saken for Høyesterett gjaldt særlig spørsmål om avkorting av erstatning på grunn av brudd på opplysningsplikt, og om beregning av frister for gjenoppbygging og gjenanskaffelse ved fullverdiforsikring.

Det var ubestridt at Quality Broker – i skriftlig materiale som IGI mottok før avtaleinngåelsen – hadde gitt uriktige opplysninger om arealet på Dombås Hotell. Et sentralt spørsmål for Høyesterett var om Dombås Hotell måtte identifiseres med Quality Broker i denne sammenheng. I tilfelle ville det forhold at Quality Broker hadde gitt uriktige opplysninger, få samme virkning som om opplysningene hadde vært gitt av forsikringstakeren selv, jf. forsikringsavtaleloven § 4-2 andre ledd, jf. § 4-1. Høyesterett fant at selv om Quality Broker som forsikringsmegler handlet på vegne av Dombås Hotell, hadde meglerselskapet også påtatt seg omfattende oppgaver for IGI – oppgaver som vanligvis er forsikringsgivers ansvar, blant annet fastsettelse av premiegrunnlaget. IGI gjorde selv ikke noe for å kvalitetssikre grunnlaget. Det var da naturlig og rimelig at forsikringsselskapet måtte ta risikoen for at det ble feil. Dombås Hotell kunne dermed ikke identifiseres med Quality Broker, og det var ikke grunnlag for å avkorte erstatningen.

Høyesterett fant videre at frister i forsikringsvilkårene for å gjenoppbygge bygningsmassen og gjenanskaffe driftsmidler med videre måtte utsettes, slik at de ikke startet å løpe før rettskraftig dom forelå. Ved uberettiget å nekte å utbetale forsikringen hadde IGI gjort det umulig for Dombås Hotell å skaffe mellomfinansiering. I en slik situasjon var det etter Høyesteretts syn uholdbart om ikke fristene skulle utsettes inntil erstatningsspørsmålet var avklart. Høyesterett understreket at Dombås Hotell ikke var å klandre for forsinkelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen