Saken gjaldt spørsmålet om en megler kan holdes ansvarlig for kjøpers krav mot selger ved heving av kjøp av leilighet i borettslag.

Høyesteretts dom, 01.02.2011, HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom

St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS mfl. (advokat Ole Tokvam) mot Angela Sebina John mfl.

Dommere: Sandberg, Matheson, Tønder, Webster, Bruzelius

Saken gjaldt spørsmåletom en megler kan holdes ansvarlig for kjøpers krav mot selger ved heving av kjøp av leilighet i borettslag. Så vel selger som megler hadde gitt uriktig og ufullstendig informasjon om flere økonomiske forhold ved borettslaget, og kjøperne hadde i ting- og lagmannsretten fått medhold i sitt krav om heving overfor selgeren. Det var også rettskraftig fastslått at megleren hadde opptrådt uaktsomt og dermed var erstatningsansvarlig for kjøpernes tap.

I lagmannsrettens domsslutning ble megler pålagt å betale tilbake kjøpesummen mot å motta borettslagsandelene, for det tilfelle at selger ikke foretok tilbakebetaling. Ut fra premissenes uttrykksmåte ”tre inn i restitusjonsoppgjøret” forsto Høyesterett lagmannsretten slik at megler var pålagt et subsidiært solidaransvar for selgers manglende oppfyllelse av hevingsoppgjøret. Høyesterett fant at dette ikke kunne omfattes av meglers profesjonsansvar. Megler skulle bare dekke kjøpers tap, og tapsbegrensningplikten innebar at leilighetenes verdi måtte trekkes fra i det beløpet kjøper eventuelt kunne kreve erstattet av megler. Kjøper måtte selv står for eventuelt videresalg og kunne ikke legge dette ansvaret over på megler.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen