Saken gjaldt tvist om hvilken pris som skulle betales ved overdragelse av leilighet i borettslag for eldre

Høyesteretts dom, 09.12.2011, HR-2011-02303-A, (sak nr. 2011/752), sivil sak, anke over dom

Anne Kjellberg, Ellen Kjellberg, Halvor Kjellberg  (advokat Harald Hjort) mot Bygdøy boligspareklubb for Eldre (advokat Pål Grønnæss) og Samarbeidende DES-klubber i Norge (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Dommere: Normann, Øie, Falkanger, Arnesen, Schei

Saken gjaldt tvist om hvilken pris som skulle betales ved overdragelse av leilighet i borettslag for eldre. Den reiste særlig spørsmål om fortolkning av vedtektsbestemmelse om prinsipper for prisfastsettelse, og om bestemmelsen under visse forutsetninger skulle revideres etter avtaleloven § 36 eller burettslagslova § 4-4.

Høyesterett fant det klart at den mest naturlige forståelsen av vedtektsbestemmelsen var at verdifastsettelsen som utgangspunkt og hovedregel måtte baseres på en konsumprisregulering. Både borettslagets forhistorie og de opprinnelige andelseiernes oppfatning underbygget dessuten en slik forståelse. Høyesterett uttalte at subjektive fortolkningsmomenter kom mer i bakgrunnen ved tolkning av vedtekter enn ved avtaletolkning i sin alminnelighet, jf. Rt. 2008 side 298 avsnitt 39 under henvisning til Rt. 1994 side 471 på side 474.

Vedtektsbestemmelsen kunne ikke revideres i medhold av avtaleloven § 36. Verken forholdene på tidspunktet andelseieren kjøpte leiligheten eller den senere prisutviklingen tilsa at prisreguleringsbestemmelsen måtte revideres.

Andelseieren ble i kjøpekontrakten i 1984 gjort uttrykkelig oppmerksom på at det gjaldt en prisreguleringsbestemmelse, og hun var – som en av stifterne av borettslaget – også med på å vedta denne.

Selv om det kunne være delte oppfatninger om hensiktmessigheten av boligprosjekter som var basert på den ideologi som Bygdøy Boligspareklubb for Eldre sto for, nemlig å tilgodese en begrenset krets av sine medlemmer, hadde slike innvendinger liten betydning for vurderingen etter avtaleloven § 36. Prisreguleringen lå godt over det som ble antydet som et minimum i Ot.prp. nr. 69 (1991–1992) side 26. Høyesterett viste blant annet også til at lovgiver så sent som i 2003 valgte å videreføre muligheten til å vedtektsfeste prisreguleringsklausuler i borettslag; særlig med tanke på tilfeller hvor boligene er forbeholdt bestemte grupper. Det måtte derfor primært være en lovgiveroppgave å forby slike.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen