Ansvarsfråskriving for skadar som kjem av utilstrekkeleg vedlikehald av avløpsanlegg

Høgesteretts dom, 18.10.2011, HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom

If Skadeforsikring NUF og Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal)

Dommarar: Arnesen, Webster, Kallerud, Noer, Skoghøy

Ansvarsfråskriving for skadar som kjem av utilstrekkeleg vedlikehald av avløpsanlegg

Eigaren av eit avløpsnett, ein kommune, hadde fråskrive seg det objektive ansvaret etter forureiningslova § 24 a for skadar som kjem av utilstrekkeleg vedlikehald. Ein propp førte til at kloakk flaut opp i kjellaren hos ein abonnent. Det var einigheit om at proppen hadde vore unngått om vedlikehaldet av avløpsnettet hadde vore tilstrekkeleg. Det var også einigheit om at kommunen ikkje kunne klandrast for noko som kunne føre med seg at ansvarsfråskrivinga ikkje blei teken i bruk.

Fleirtalet i Høgsterett – tre dommarar – kom til at ei tidlegare avgjerd, der det var lagt til grunn at ein kan fråskrive seg ansvaret etter forureiningslova § 24 a for skadar som kjem av kapasitetsmanglar, ikkje var til hinder for at føresegna blei forstått slik at ho var til hinder for å fråskrive seg skadar som kjem av utilstrekkeleg vedlikehald. Ansvarsfråskrivinga blei derfor sett til side.

Mindretalet – Webster og Kallerud – kom til at den tidlegare avgjerda innebar at kommunen kunne fråskrive seg det objektive ansvaret etter forureiningslova § 24 a. Mindretalet vurderte derfor utsegna om at ansvarsfråskrivinga måtte setjast til side som urimeleg, jf. avtalelova § 36, noko mindretalet fann at ho ikkje var. 

Les heile avgjerda

Til toppen