Saken gjelder et revisjonsselskaps krav om utbetaling under ansvarsforsikring

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom

Deloitte AS (advokat Stig Berge) mot Zürich Insurance Ireland Ltd., filial Sverige (advokat Jørgen Svartebekk)

Dommere: Indreberg, Normann, Webster, Skoghøy, Gjølstad

På grunnlag av en feil begått av revisorer i Deloitte AS i forbindelse med en fisjon, og som førte til at fisjonen utløste skatteplikt, ble Deloitte AS dømt til å betale klienten ca. 24 millioner kroner i erstatning. Deloitte AS krevde tapet dekket av sitt forsikringsselskap, Zürich Insurance Ireland Ltd.. Forsikringsselskapet avviste kravet, blant annet under henvisning til forsikringsavtaleloven § 8-5, som bestemmer at et krav faller bort hvis det ikke er meldt forsikringsselskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Den oppdragsansvarlige revisor hadde fått slik kunnskap mer enn ett år før kravet ble meldt. Spørsmålet i saken var om hans kunnskap innebar at ”sikrede” – Deloitte AS – hadde slik kunnskap. Høyesterett fant at revisorlovens system der revisjon skal foretas av et revisjonsselskap, jf. §§ 2-2 og 8-1, taler for at den oppdragsansvarlige revisor identifiseres med revisjonsselskapet ved anvendelsen av meldepliktbestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 8-5, og konkluderte som de tidligere retter med at kravet var fremsatt for sent.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen