Saken gjelder gyldigheten av et vedtak om å tilbakekalle drosjeløyver og ilegge karantenetid før tildeling av nytt løyve kan finne sted

Høyesteretts dom, 27.01.2011, HR-2011-00205-A, (sak nr. 2010/977), sivil sak, anke over dom

Rogaland fylkeskommune (advokat Ida Dybdal Holthe) mot Jostein Frode Johansen (advokat Kjell Holst Sæther)

Dommere: Webster, Sandberg, Noer, Tønder, Bruzelius

Saken gjeldergyldigheten av et vedtak om å tilbakekalle drosjeløyver og ilegge karantenetid før tildeling av nytt løyve kan finne sted som følge av at løyveinnehaveren hadde hatt annet hovederverv i strid med yrkestransportforskriften § 45.

Lagmannsretten hadde funnet at fylkeskommunens vedtak ikke var tilstrekkelig begrunnet fordi man kunne ikke se at alle relevante hensyn var tillagt vekt.

Høyesterett kom til at vedtaket var tilstrekkelig bergrunnet. Sakstypen var ikke av en slik inngripende karakter at det må oppstilles et særlig skjerpet begrunnelseskrav. Uansett fremgikk det av vedtaket at de relevante hensynene var vurdert.

En rekke andre anførsler om ugyldighet nådde ikke frem. Det kunne ikke innfortolkes et vesentlighetkrav i yrkestransportloven § 29. Vedtaket var ikke sterkt urimelig, det innebar ikke usaklig forskjellsbehandling og det var heller ikke bevist at det bygget på feil faktum.

Tingrettens dom – hvor fylkeskommunen var frifunnet – ble stadfestet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen