Saken gjelder gyldigheten av skatteligning for et sveitsisk rørleggingsselskap

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01309-A, (sak nr. 2011/15), sivil sak, anke over dom

Allseas Marine Contractors S.A. (advokat Arvid Aage Skaar) mot staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik)

Dommere: Falkanger, Utgård, Webster, Akerlie, Skoghøy

Saken gjelder gyldigheten av skatteligning for et sveitsisk rørleggingsselskap som utførte oppdrag på norsk kontinentalsokkel. Virksomheten utløste skatteplikt til Norge etter petroleumsskatteloven. Det var på det rene at selskapets hovedkontor hadde hatt rekke funksjoner av betydning for rørleggingsoppdragene, for eksempel markedsføring, kontraktsforhandlinger og kontraktsslutninger. Spørsmålet i saken var om en andel av bruttoinntektene fra oppdragene derfor skulle tilordnes selskapets hovedkontor i Sveits, slik at skatteplikten til Norge bare omfattet den del av bruttoinntekten som kunne knyttes til det som rent fysisk skjedde på norsk sokkel.

Skatteavtalen mellom Norge og Sveits omfatter ikke virksomhet på kontinentalsokkelen. Saken måtte derfor løses på grunnlag av intern norsk rett. Høyesterett fant at ordlyden i petroleumsskatteloven § 1 jf. § 2 tilsa at hele vederlaget var skattepliktig. Denne forståelsen ble underbygget av uttalelser i forarbeider og rettspraksis.

Selskapet hadde påberopt OECDs mønsteravtale for skatteavtaler, men Høyesterett fant at avtalen ikke her ga bidrag til forståelsen av petroleumsskatteloven. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen