Hallikparagrafen - magasin med annonser for seksuelle tjenester

Høyesteretts dom, 25.10.2011, HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A (advokat Øystein Storrvik) og B (advokat John Christian Elden)

Dommere: Arnesen, Normann, Webster, Matheson, Tjomsland

To menn var frifunnet i lagmannsretten for å ha fremmet andres prostitusjon, jf. straffeloven § 202 første ledd bokstav a. De hadde etablert og drevet et magasin der det ble annonsert for seksuelle tjenester, men annonsene var ikke utvetydige. På bakgrunn av oppbyggingen og forhistorien til § 202 første ledd bokstav a uttalte Høyesterett at ren formidling av slike annonser ikke ble rammet av bestemmelsen. Det ble lagt til grunn at omfanget av aktiviteter ut over de som gjaldt selve annonseformidlingen, var beskjedent. Det ble imidlertid uttalt at tilleggsaktiviteter knyttet til annonseutformingen ikke trenger være svært omfattende før forholdet rammes av forbudet mot å fremme andres prostitusjon.

Påtalemyndighetens anke ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen