Saken gjaldt hvorvidt lagmannsrettens dom skulle vært begrunnet i sak om seksuallovbrudd

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00919-A, (sak nr. 2010/2101), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Deinboll)

Dommere: Normann, Stabel, Matheson, Bull, Utgård

Saken gjaldt hvorvidt lagmannsrettens dom skulle vært begrunnet i sak om seksuallovbrudd der skyldspørsmålet var avgjort med lagrette. Domfelte hadde vært frifunnet i tingretten.

Spørsmålet oppstod i en sak hvor kjæremålsutvalgets ubegrunnede beslutning om å nekte anken over lagmannsrettens dom fremmet var gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen ettersom den fant at prinsippet slått fast i Rt. 2010 side 1170 om krav til begrunnelse for ankenektelser i lagmannsretten også måtte gjelde tilsvarende for nektelser fra Høyesteretts kjæremåls/ankeutvalg.

Høyesterett kom enstemmig til at lagmannsrettens dom måtte oppheves ettersom det i saken forelå særlige omstendigheter som tilsa begrunnelsesplikt, jf. Rt. 2010 side 865.

Helt fra overgrepene ble anmeldt hadde spørsmålet om fornærmedes sykdom av bipolar lidelse 2 påvirket hennes evne til å skille fantasi fra virkelighet vært i fokus. Dette hadde vært et springende punkt ved vurderingen av hennes troverdighet, også for lagmannsretten. Tingretten hadde gitt en grundig begrunnelse for hvorfor fornærmedes forklaring ikke kunne få avgjørende vekt på tross av at hun fremsto som troverdig, mens dette sentrale punktet helt manglet i lagmannsrettens dom. Lagmannsretten formulerte seg dessuten slik at den la et overgrepsmønster av betydelig større omfang enn det fornærmede hadde forklart for tingretten til grunn for straffutmålingen. Lagmannsrettens resultat fremsto i mangel av en begrunnelse, også når det gjaldt omfanget, som uforklart. Høyesterett kunne heller ikke se bort fra muligheten for at den manglende begrunnelsen kunne ha innvirket på det resultatet lagmannsretten kom til. Dommen måtte da oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen