Saka gjaldt lovtolking, straffutmåling, tap av rettar og inndraging ved grov korrupsjon

Høgsteretts dom, 17.11.2011, HR-2011-02143-A, (sak nr. 2011/1164), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass- sjef for Spesialenheten for politisaker Johan Martin Welhaven)

Dommarar: Webster, Arnesen, Normann, Gjølstad, Schei

Saka gjaldt lovtolking, straffutmåling, tap av rettar og inndraging ved grov korrupsjon.

Ein polititenestemann/namsmannsfullmektig hadde teke på seg eit privat oppdrag der han stilte kompetansen sin som namsmannsfullmektig til disposisjon for ein privat part. Engasjementet stod i direkte konflikt med arbeidsoppgåvene han hadde ved lensmannskontoret, og oppdraget var ikkje klarert med arbeidsgivaren. Trass i oppdraget opptredde politibetjenten som nøytral saksbehandlar i sakene til den private parten. Han fekk ca. 55 000 kroner i betaling for oppdraget. Det vesentlege av dette beløpet var dekning av kostnader han hadde hatt til å utføre det private oppdraget.

Høgsterett kom til at vilkåra for å dømme for grov korrupsjon var oppfylte, jf. straffelova § 276 b jf. § 276 a. Utbetalingane innebar ein ”fordel” sjølv om politibetjenten berre i liten grad hadde hatt ei netto økonomisk vinning av oppdraget. Fordelen var oppnådd i kraft av stillinga hans og var klart utilbørleg. Det er stilt heilt særlege krav til nøytralitet for personar i stillingar som den domfelte har, og tilhøvet måtte derfor også reknast som grovt.

Dommen i lagmannsretten om tap av stilling og inndraging av det beløpet han hadde teke imot, blei halde ved lag, men straffa blei redusert frå 10 til 8 månaders fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen